Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

CICLE FORMATIU: LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic/a especialista en laboratori. Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació. Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia. Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Gestió de mostres biològiques.

Tècniques generals de laboratori.

Biologia molecular i citogenètica.

Fisiopatologia general.

Anàlisi bioquímica.

Tècniques d'inmunodiagnòstic.

Microbiologia clínica.

Tècniques d'anàlisi hematològica.

Projecte de laboratori clínic i biomèdic.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

El títol de Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Especialista en Laboratori, branca Sanitària.

Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic