Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials. Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador frigorista en processos industrials. Mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d'instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

 

Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.

Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

 

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ.

 

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

 

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i Calor, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor (LOGSE)