Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i ElectrònicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d'antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Automatismes industrials.

Electrònica.

Electrotècnia.

Instal·lacions elèctriques interiors.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Instal·lacions de distribució.

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Màquines eléctriques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar d'Electricitat, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)

Tècnic Auxiliar Instal·lador-Mantenidor Elèctric, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)