Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: ESTÉTICA INTEGRAL I BENESTAR

CICLE FORMATIU: ESTÉTICA INTEGRAL I BENESTAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge PersonalGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Esteticista. Director tècnic en empreses estètiques i àrees d'imatge personal, de spas i balnearis. Tècnic en tractaments estètics integrals. Especialista en tècniques hidroestétiques. Tècnic en micropigmentació. Tècnic en depilació mecànica i avançada. Tècnic en aparellologia estètica. Especialista en bronzejat per mitjà de radiació ultravioleta. Tècnic en massatges estètics. Tècnic en drenatge limfàtic estètic. Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic comercial. Assessor estètic i cosmètic. Formador tècnic en estètica.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Aparellologia estètica.

Massatge estètic.

Micropigmentació.

Processos fisiològics i d'higiene en imatge personal.

Dermoestética.

Cosmètica aplicada a estètica i benestar.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Estètica hidrotermal.

Depilació avançada.

Drenatge estètica i tècnica por pressió.

Tractaments estètics integrals.

Projecte d'estètica integral i benestar.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat las opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE con prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés .

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR.

El títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics las titulacions següents:

Tècnic Especialista en Estètica, branca Perruqueria i Estètica. (FP2)

Tècnic Superior en Estètica. (LOGSE)