Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: EFICIÈNCIA ENERGÉTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

CICLE FORMATIU: EFICIÈNCIA ENERGÉTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i AiguaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor energètic. Promotor de programes d'eficiència energètica.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d'instal·lacions.

Representació gràfica d'instal·lacions.

Eficiència energètica d'instal·lacions.

Gestió eficient de l'aigua en edificació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Certificació energètica d'edificis.

Configuració d'instal·lacions solars tèrmiques.

Gestió del muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.

Promoció de l'ús eficient de l'energia i de l'aigua.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de treball: 400 hores.

Projecte de eficiència energética i energia solar tèrmica.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA.

El títol de Tècnic Superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.