Dossie de ciclo formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE FORMATIU: EDUCACIÓ INFANTIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la ComunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Educador/a Infantil. Animador/a infantil.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Didàctica de l'educación infantil

Autonomia personal i salut infantil.

Expressió i comunicació.

Desenrotllament cognitiu i motor.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

El joc infantil i la seua metodologia.

Desenrotllament socioafectiu.

Habilitats socials.

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'atenció a la infància.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS, de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l'opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Jardins d'Infància, branca Servicis a la Comunitat. (FP2)

Tècnic Especialista en Educador Infantil, branca Servicis a la Comunitat. (FP2)

Tècnic Superior en Educació Infantil. (LOGSE)