Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

CICLE FORMATIU: DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELLGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la filatura, teixiduria i pell, en xicotetes, mitjanes i grans empreses, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant funcions de disseny i desenvolupament de productes, anàlisis i control de materials tèxtils i de pell, i ajust de processos.
 
2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 
– Dissenyador tècnic de filatura.
 
– Dissenyador tècnic de gènere de punt.
 
– Dissenyador tècnic de teixits de punt amb CAD-CAM.
 
– Tècnic de desenvolupament de productes de gènere de punt (I+D+i).
 
– Tècnic en desenvolupament de producte de teixit de calada (I+D+i).
 
– Dissenyador tècnic de teixit de calada amb *CAD-CAM.
 
– Dissenyador de teixits de calada i fils de fantasia.
 
– Copista de dissenys de catifes i tapissos.
 
– Copista de dissenys per a telers.
 
– Tècnic en disseny d'estampació tèxtil (I+D+i).
 
– Tècnic especialista d'estampats tèxtils.
 
– Dissenyador tècnic d'estampats tèxtils amb CAD-CAM.
 
– Dissenyador tècnic d'acabats de pells amb CAD-CAM.
 
– Tècnic d'acabats, gravats i estampat de pells.
 
– Tècnic de desenvolupament de producte de pells (I+D+i).
 
– Tècnic en desenvolupament del producte.
 
– Encarregat d'oficina tècnica.
 
– Tècnic en control de qualitat.
 
– Tècnic d'organització.
 
– Cap de secció.
 
– Dissenyador tècnic de confecció amb CAD-CAM.
 
– Tècnic en confecció industrial.
 
– Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuir.
 
– Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

0279. Mostres d'articles en tèxtil i pell.
 
0281. Processos i anàlisis de filatura.
 
0282. Processos i anàlisis de teixits i no teixits.
 
0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 
0444. Processos d'ennobliment i estampació.
 
0445. Processos en tintura i acabat de pells.
 
0447. Disseny tècnic de tèxtils.
 
0450. Disseny tècnic d'acabats de pells.
 
0659. Projecte de disseny tècnic en tèxtil i pell.
 
0666. Formació i orientació laboral.
 
0743. Empresa i iniciativa emprenedora.
 
0865. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A o B de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

El títol de Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Tindran els mateixos efectes professionals i acadèmics que el títol de Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, les titulacions següents:
 
Tècnic Superior en Processos Tèxtils de Filatura i Teixiduria de Calada
 
Tècnic Superior en Processos d'Ennobliment Tèxtil
 
Tècnic Superior en Processos Tèxtils de *Tejeduría de Punt
 
Tècnic Especialista en Processos Químics Tèxtils, branca Tèxtil.
 
Tècnic Especialista en Filatura, branca Tèxtil.
 
Tècnic Especialista en Tissatje i Confecció Industrial, branca Tèxtil.
 
Tècnic Especialista en Filatura i Teixiduria, branca Tèxtil.
 
Tècnic Especialista en Disseny Tèxtil, branca Tèxtil.
 
Tècnic Especialista en Teixits, branca Tèxtil.