Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

CICLE FORMATIU: DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i ComunicacionsGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenrotllar aplicacions de propòsit general. Desenrotllar aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.

Sistemes informàtics.

Bases de Dades.

Programació.

Entorns de desenrotllament.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Accés a dades.

Desenrotllament d'interfícies.

Programació multimèdia i dispositius mòbils.

Programació de servicis i processos.

Sistemes de gestió empresarial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA.


El títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Informàtica de Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Especialista Programador de Gestió Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Especialista Programador d'Aplicacions de Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Especialista en Programació d'Informàtica de Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Especialista Programador de Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)

Tècnic Superior En Desplegament d'Aplicacions Informàtiques. (LOGSE)