Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

CICLE FORMATIU: CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Mitjà 1400 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili. Auxiliar bucodental. Auxiliar geriàtric. Auxiliar pediàtric. Auxiliar d'esterilització. Auxiliar d'unitats especials. Auxiliar de salut mental.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions administratives i documentació sanitària.

Tècniques bàsiques d'infermeria.

Higiene del medi hospitalari i neteja de material.

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.

Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica.

Relacions amb l'entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Formació en Centres de Treball: 440 hores

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d'altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l'Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d'Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Farmàcia: Promoció de la salut i suport psicològic a les persones i Formació i orientació laboral.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.