Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIÓ

CICLE FORMATIU: CONSTRUCCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra CivilGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la construcció, en xicotetes, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant treballs d'obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Cap d'equip de fàbriques d'obra de paleta.
 • Cap d'equip d'obrers d'urbanització.
 • Cap d'equip d'encofradors.
 • Cap d'equip de ferralla.
 • Cap de taller de ferralla.
 • Cap d'equip d'obrers de cobertes.
 • Cap d'equip i/o encarregat d'alicatadors i soladors.
 • Obrer.
 • Colocador de rajola caravista.
 • Colocador de bloc prefabricat.
 • Obrer tabiquer.
 • Obrer pedra construcció.
 • Mamposter.
 • Oficial de mires.
 • Obrer d'urbanització.
 • Pavimentador amb llambordes.
 • Pavimentador amb rajoles i lloses.
 • Pavimentador a força de formigó.
 • Pouer en xarxes de sanejament.
 • Encofrador.
 • Encofrador d'edificació.
 • Encofrador d'obra civil.
 • Ferrallista.
 • Obrer de cobertes.
 • Teixador.
 • Muntador de teula.
 • Pissarrista.
 • Colocador de pissarra.
 • Muntador de cobertes de panells i xapes.
 • Aplicador de revestiments continus de façanes.
 • Alicatador– solador.
 • Instal·lador de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil.
 • Impermeabilizador de terrasses.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Construcció
  • Interpretació de plans de construcció
  • Fàbriques
  • Revestiments
  • Formigó armat
  • Formació i orientació laboral
  • Paviments, entaulellats i xapats
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • Encofrats
  • Organització de treballs de construcció
  • Obres d'urbanització
  • Cobertes
  • Impermeabilitzants i aïllaments
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació en centres de treball
  • Horari reservat per a la docència en anglés

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CONSTRUCCIÓ.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

a) Tècnic Auxiliar en Obra, branca Construcció i Obres.

b) Tècnic Auxiliar en Ensostrador, branca Construcció i Obres.

c) Tècnic Auxiliar en Cobriment d'Edificis, branca Construcció i Obres.

d) Tècnic Auxiliar en Formigó Armat, branca Construcció i Obres.

e) Tècnic Auxiliar en Formigó, branca Construcció i Obres.

f) Tècnic Auxiliar en Portlandista, branca Construcció i Obres.

g) Tècnic Auxiliar en Miner-Picapedrer, branca Minera.

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

a) Tècnic en Obres de Construcció

b) Tècnic en Obres de Formigó