Dossie de ciclo formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: ADMINISTRACIÓ I FINANCES

CICLE FORMATIU: ADMINISTRACIÓ I FINANCES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i GestióGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
  • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
  • Ofimàtica i procés de la información.
  • Proceso integral de l'activitat comercial.
  • Comunicació i atenció al cliente.
  • Anglés.
  • Formación i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs:
  • Gestió de recursos humans.
  • Gestió finançera.
  • Comptabilitat i fiscalitat.
  • Gestió logística i comercial.
  • Simulació empresarial.
  • Projecte d'Administració i finances.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BHCS; de batxillerat LOGSE modalitat: BHCS; de batxillerat LOMQE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l'opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

El títol permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.