Organismes

Portals

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

L'alumnat de Formació Professional que vullga accedir a la Universitat té l'obligació de presentar-se a la PAU?

No, l'alumnat de FP té accés directe a la Universitat. Només ha de presentar-se quan desitge millorar la seua nota d'admissió a titulacions universitàries amb la nota de tall més alta que la seua.

 

Com es calcula la nota mitjana del cicle formatiu NMC?

 

És la mitjana aritmètica de tots els mòduls superats del cicle formatiu, inclòs el mòdul de Projecte en els cicles LOE, a excepció del mòdul de Formació en centres de Treball (FCT) que ha d'estar qualificat com Apte. S'expressa amb tres xifres decimals.

 

És necessari tindre aprovat el cicle per a presentar-se a la part específica de la PAU?

 

No, és necessari tindre tots els mòduls del cicle formatiu superats, a excepció del mòdul de FCT i Projecte.

 

És necessari tindre la nota mitjana del cicle NMC per a presentar-se a la part específica de la PAU?

 

No. Es pot presentar i aprovar la fase específica sense haver aprovat els mòduls de FCT i Projecte, però no podrà sol·licitar l'admissió a la Universitat fins que no tinga aprovat el cicle formatiu i calculada la nota mitjana del cicle.

 

Si aprove la Fase Voluntària i no aprove el cicle formatiu, he de tornar a presentar-me a la PAU en la següent convocatòria?

Sí. Si no s'aprova l'accés a la universitat, pel motiu que siga, tota la Fase Voluntària queda invalidada. La qualificació de la fase voluntària té una validesa de dos anys, però sempre que es tinga aprovat l'accés a la universitat en la mateixa convocatòria (o en convocatòries anteriors) en què es fan els exàmens de la Fase Voluntària. 

Si la Fase Voluntària és vàlida, passats dos cursos (el curs en què s'han obtingut les qualificacions i el següent) haurà caducat, i hauries de presentar-te de nou a la mateixa si no has obtingut plaça fins al moment.

 

Com es calcula la nota d'accés a la Universitat per a l'alumnat de FP?

Si es presenten a la Pau es calcula amb la fórmula següent: NA= NMC+ a x M1+ b x M2. NA és la nota d'accés a la titulació, NMC és la nota mitjana del cicle, a i b són les ponderacions. M1 M2 són les dos millors qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos assignatures de la fase específica.