Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Orientacions Prova d'Accés Grau Superior

Quins estudis previs permeten l'accés als cicles formatius de grau superior?

Els títols requerits són:

 • Batxiller

 • Tècnic de Formació Professional

 • Tècnic Superior de Formació Professional

 • Títol universitari

A l'efecte de l'accés, són equivalents els títols següents:

 • Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE.

 • Batxillerat Experimental.

 • COU o Preuniversitari superat.

 • Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.

Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Accés per mitjà de prova

Podran presentar-se a la prova els qui no complisquen els requisits d'accés anteriors, i tinguen almenys 19 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs.

L'aspirant hi haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

Característiques de la prova

Els contingunts estan en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana

Constarà de dos parts:

 • 1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

  • A1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)

  • A2) Llengua Estrangera (Anglés)

  • A3) Matemàtiques

  • A4) Tractament de la informació i competència digital Model d'examen

 • 2. La part específica, segons el cicle al qual es desitge accedir, constarà de tres opcions, de les quals el candidat en triarà dos:

  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials

   • Matèries: Història, Economia i Geografia.

   • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

  • Opció B. Tecnologia

   • Matèries: Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.

   • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

  • Opció C. Ciències

   • Matèries: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

   • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.