Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Orientacions Prova d'Accés Grau Superior

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés són els següents:

 • Títol de Batxiller.
 • Títol universitari.
 • Títol de Tècnic de Formació Professional.
 • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l'efecte de l'accés són equivalents els títols següents:

 • Titulats de Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.

Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 

ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA:

Així mateix, les persones que vulguen accedir a un cicle formatiu de grau superior, no complisquen els requisits acadèmics d'accés (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs, podran presentar-se a la prova. L'aspirant hi haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.


CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA.

Constarà de dos parts: part comuna i part específica. Els contingunts figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)
 

 • 1. La part comuna, igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:
  • A1)Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)
  • A2) Llengua Estrangera (Anglés)
  • A3) Matemàtiques
  • A4) Tractament de la informació i competència digital Model d'examen

 • 2. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:
  • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l'accés a les famílies professionals d'Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
  • Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l'accés a les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.