Orientacions Prova d'Accés Grau Superior

Orientacions Prova d'Accés Grau Superior

Quins estudis previs permeten l'accés als cicles de grau superior?

Els títols requerits són:

 • Batxiller
 • Tècnic de Formació Professional
 • Tècnic Superior de Formació Professional
 • Títol universitari

A l'efecte de l'accés, són equivalents els títols següents:

 • Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE
 • Batxillerat Experimental
 • COU o Preuniversitari superat
 • Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Accés per mitjà de prova d'accés

Els qui no complisquen els requisits d'accés anteriors, i tinguen almenys 19 anys d'edat o els complisquen durant l'any en curs, podran presentar-se a la prova d'accés.

L'aspirant hi haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

Característiques de la prova

Els contingunts estan en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana

Constarà de dos parts:

1. Part comuna

 • Llengua i literatura (castellà o valencià, a triar)
 • Anglés
 • Matemàtiques
 • Tractament de la informació i competència digital

 

2. Part específica, segons el cicle al qual es desitge accedir, constarà de tres opcions, de les quals el candidat en triarà dos:

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials
  • Història del món contemporani
  • Economia de l’empresa
  • Geografia
   • Accés a les famílies professionals: Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
 • Opció B. Tecnologia
  • Dibuix Tècnic II
  • Tecnologia Industrial II
  • Física i Química
   • Accés a les famílies professionals: Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.
 • Opció C. Ciències
  • Física
  • Biologia i Ciències de la Terra
  • Química
   • Accés a les famílies professionals: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.