Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Orientacions Prova d'Accés Grau Mitjà

Quins estudis previs permeten l'accés als cicles formatius de grau mitjà?

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés són els següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que l'alumne o alumna haja superat l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per l'opció d'ensenyaments aplicats.
 • Títol Professional Bàsic.
 • Títol de Batxiller.
 • Un títol universitari.
 • Un títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l'efecte de l'accés són equivalents els títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
 • Haver superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
 • Haver superat el Batxiller.
 • Títol de Tècnic Especialista.
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

 

Si no tinc aquests estudis previs puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

Si vols accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d'accés mencionats en el punt anterior, hauràs de tindre complits 17 anys d'edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l'any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d'accés. La prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà haurà d'acreditar que l'aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

Quins coneixements necessite tindre per a superar amb èxit la prova i com estarà estructurada?

Els continguts de referència dels dos apartats figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015).

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s'estructurarà en tres parts:

 • 1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:
  a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
  a2) Anglés. Model d'examen
 • 2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
 • 3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:
  b1) Matemàtiques
  b2) Ciències Naturals
  b3) Tractament de la informació i competència digital. Model d'examen