TITULACIONS

TITULACIONS

Accedir al següent ENLLAÇ per a consultar LES TITULACIONS DE LES ESPECIALITATS DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES EN PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ CONTÍNUA DE LLOCS DE TREBALL I DE PROVISIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA EN RÈGIM D’INTERINITAT