T'interessa

Organismes

Portals

Grau superior

Grau superior

Requisits acadèmics d'accés
 • Estar en possessió del títol de Batxiller, Tècnic de Formació Professional o títol declarat equivalent, i superar una prova específica per mitjà de la qual s'haurà de demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. 
 • Estar en possessió del títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny 

Titulacions equivalents a l'efecte d'accés: 

 • Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Títol de Graduat en Arts Aplicades corresponent al pla d'estudis de 1963 o al pla experimental
 • Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista o de Tècnic Superior, dels ensenyaments de Formació professional
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors
 • Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent
Exempció de la prova específica d'accés al grau superior
Estaran exempts de realitzar la prova específica d'accés els que es troben en possessió d'alguna de les titulacions següents: 
 • Títol de Tècnic  d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny  
 • Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o de Batxillerat artístic experimental
 • Títol superior d'Arts Plàstiques, títol superior de Disseny o títol superior de Conservació i restauració de béns culturals, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents
 • Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Els que complisquen els requisits acadèmics i acrediten experiència laboral, del menys un any, relacionada directament amb les competències professionals de l'especialitat a què es desitja accedir
Accés sense requisits acadèmics
Podran accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i disseny els que, sense complir els requisits acadèmics, superen una prova d'accés i tinguen 19 anys complits en el moment de realitzar aquesta prova . 

La prova d'accés estarà estructurada en dos parts:
 • La part general, que versarà sobre els coneixements i capacitats bàsiques de les matèries comunes del Batxillerat.
 • La part específica, que permetrà valorar els coneixements artístics i les aptituds necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Estarn exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés substitutòria del requisit del títol de Batxiller per a l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional, als ensenyaments esportius de grau superior  o dels ensenyaments artístics superiors a la qual fa referència l’article 69.5 de la LOE.