T'interessa

Organismes

Portals

Grau mitjà

Grau mitjà

Requisits acadèmics d'accés
Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o títol declarat equivalent i superar una prova específica que permeta demostrar els coneixements i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
 
Titulacions equivalents a l'efecte d'accés al grau mitjà:
 • Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny
 • 3 comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponents al pla d'estudis de 1963 o 2n comuna experimental
 • Tècnic Auxiliar o Tècnic de Formació professional
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors
Exempció de la prova específica d'accés al grau mitjà
Tindran accés directe els que complisquen algun dels requisits següents:
 • Títol de Tècnic o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny 
 • Cursos Comuns dels estudis d'Arts Aplicades i Oficis Artístics
 • Títol de Batxiller, modalitat d'Arts, o de Batxillerat artístic experimental
 • Títol superior d'Arts Plàstiques, títol superior de Disseny o títol superior de Conservació i restauració de béns culturals, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents
 • Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria tècnica en disseny industrial
 • Els que complisquen els requisits acadèmics i acrediten experiència laboral, de almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals de l'especialitat a què es desitja accedir
Accés sense requisits acadèmics
Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny els que, sense complir els requisits acadèmics, superen una prova d'accés i tinguen com a mínim dèsset anys complits l'any de realització de la prova.
 
La prova d'accés estarà estructurada en dos parts:
 • La part general, que versarà sobre les capacitats bàsiques de l'Educació Secundària Obligatòria.
 • La part específica, que permetrà valorar els coneixements artístics i les aptituds necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Així mateix, estaran exemptes de la part general de la prova les persones que hagen superat la prova d'accés substitutòria del requisit del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés al cicles formatius de grau mitjà o superior de la formació professional o als ensenyaments esportius de grau mitjà o superior.