T'interessa

Organismes

Portals

Exempció de la fase de formació pràctica per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Exempció de la fase de formació pràctica per la seua correspondència amb l'experiència laboral

Podrà determinar-se l'exempció total o parcial de la Fase de Formació Pràctica per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d'experiència laboral desenrotllada en un camp professional directament relacionat amb el cicle formatiu.

L'administracions educatives regularan el procediment per al reconeixement de les exempcions.

Documentació

  • Instància de sol·licitud (omplir i imprimir)
  • Certificat de vida laboral
  • Certificació acadèmica oficial
  • Fotocòpia del DNI / NIE
  • Certificació de l'empresa on s'haja adquirit l'experiència laboral, on conste expressament la duració del contracte, l'activitat exercida i el període de temps en què s'ha realitzat la dita activitat. En el cas de treballadors per compte propi, l'experiència laboral s'acreditarà per mitjà d'una certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris