T'interessa

Organismes

Portals

ensenyaments esportius - PREGUNTES FREQÜENTS

01. Organització dels ensenyaments

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica al voltant d'una modalitat esportiva.

 

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulades en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

 

Grau

Cicle

Certificats i Titulacions

Grau mitjà

Cicle inicial

Certificat de cicle inicial

Grau mitjà

Cicle final

Títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat corresponent

Grau superior

Cicle de grau superior

Títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat o especialitat corresponent

 

Els mòduls de cada titulació estan agrupats en dos grans blocs:

Bloc comú: agrupa els mòduls comuns i és coincident per a totes les modalitats i especialitats esportives en cadascun dels cicles.

Bloc específic: agruparà els mòduls específics, pràctic i de projecte final, diferent segons la modalitat o especialitat esportiva. 

Depén del cicle i nivell. Consultar normativa per cada títol

El decret 132/2012 de 31 d'agost del Consell, pel qual es regulen les ensenyances esportives de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Reial Decret 1363/2007 de 24 d'octubre, pel que s'establix l'ordenació general dels ensenyaments esportiuss de règim especial

02. Estudis

Actualment en la Comunitat Valenciana estan implantats els estudis de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Futbol i en Futbol-Sala, Atletisme, Salvament i Socorrisme, Busseig, Espeleologia, Handbol, Esports d'hivern, Bàsquet, Muntanya i escalada, Vela, Hípica i Esgrima.

NO. Els ensenyaments esportius de règim especial tenen un caràcter seqüencial. Ha de superar-se el nivell anterior per a poder cursar el següent i acreditar el Batxiller o equivalent.

Pujar

03. Requisits d'accés

Sí. La prova de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius a la Comunitat Valenciana, que es convoca una vegada a l'any, generalment el primer trimestre de l'any, així com també serveix la prova d´accés a formació professional.

04. Titulacions equivalents

Sí. A l'apartat "Requisits d'accés" d'aquesta pàgina podeu consultar les titulacions considerades equivalents.
Pujar

05. Finalitzats els estudis

En general, els ensenyaments del grau mitjà respondran a les competències adequades per a exercir les funcions del perfil professional corresponent a la iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de l'activitat o pràctica esportiva, amb les condicions de context esportiu-laboral de la modalitat o especialitat esportiva que es tracte.

Els ensenyaments del grau superior respondran a les competències adequades per a exercir les funcions del perfil professional corresponent a l'entrenament, adreça d'equips i esportistes d'alt rendiment esportiu, conducció amb alts nivells de dificultat en la modalitat o especialitat esportiva que es tracte.

No obstant açò, les ocupacions i llocs de treball vénen descrites d'una manera més específica en cada titulació esportiva.

Consulteu la Llei 2/2022, de 22 de juliol, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i l'activitat física en la Comunitat Valenciana ( art.13. Formació necessària per a l'exercici de la professió de monitor esportiu o monitora esportiva). 

Sí. Des de Tècnic Esportiu es pot accedir a Tènic Esportiu Superior( de la mateixa modalitat) o a Batxillerat (qualsevol modalitat).

Amb el títol de Tècnic Esportiu Superior serà d'aplicació la següent normativa:

Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'establix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Resolució de 18 de febrer de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2018-2019 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

Sí, segons l'article 55 de la Llei de l'esport, Llei 10/1990 de 15 d'octubre (BOE de 17 d'octubre de 1990) i la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV 24 de març del 2011) en concret els articles 53 i 67. Presentant formalment instància i documentació requerida, " l'expedició de llicències tindrà caràcter obligatori, no podent denegar-se la seua expedició quan el sol·licitant reunisca les condicions necessàries per a la seua obtenció. Transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud, la llicència s'entendrà atorgada per silenci."

06. Homologació i convalidacions

La convalidació del mòdul propi d'Anglés Tècnic es podrà realitzar sempre que s'acredite, almenys, una de les situacions següents:

1. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Mitjà, MED-CV206.

Acreditar, per la E.O.I o mitjançant un certificat oficial ACLES, un nivell de coneixement de la llengua estrangera del mòdul formatiu, corresponent al nivell B1 de Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

2. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Superior, MED-CV305.

Acreditar un nivell de competència lingüística corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a través dels certificats reconeguts a la Comunitat Valenciana en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, o en les resolucions posteriors que amplien l'annex d'aquesta ordre.

 

Com, on i que documentació he de presentar

 

1. Alumnat matriculat en un centre educatiu amb ensenyaments esportius de règim especial

La convalidació la realitzarà la direcció del centre prèvia matriculació de l'alumnat, presentant:

- NIF o NIE

- Original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc europeu comú de referència per a les Llengües.

 

2. Alumnat matriculat en L'Escola de l'Esport

Es tramitaran seguint les instruccions del següent enllç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21232&version=amp 

Sí. A l'apartat de la web "Homologacions i convalidacions" pot accedir als mòduls del bloc comú objecte de convalidació si es tenen superats els estudis de Licenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Diplomat en EF, Mestre, TAFAD, TCAFMN...

Pujar

07. Modalitats esportives

08. Gestió de la formació pràctica

09. Autorització en centres privats

,

Per a exercir  la docència en els ensenyaments esportius de règim especial, caldrà estar en possessió del que queda establert en el Reial Decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en cada modalitat esportiva i d'un títol oficial de postgrau o màster que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb allò exigit en l' Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EDU/2645/2011.

En la següent web apareix informació sobre l'edició actual del curs de formació pedagògica i didàctica equivalent al Màster .

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic
 

10. Taxes

Quedaran estipulades cada any per la llei de taxes.

Taula de taxes ensenyaments esportius. CONSULTA