T'interessa

Organismes

Portals

FAQ - Preguntes freqüents - Convalidacions

Per a sol·licitar les convalidacions, l'alumnat haurà de seguir les instruccions de les següents pàgines: 

A més, l'alumnat de Dansa estarà exempt d'Educació Física, en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat, presentant el certificat d'estudis i matrícula en ensenyances professionals de Dansa.

Les sol·licituds es presentaran preferentment al centre on l'alumne o alumna estiga matriculat en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat abans del dia 31 d'octubre, i seran segellades i datades pels centres en el moment de la presentació. L'alumnat dels centres públics també podrà presentar la sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

 

Per a sol·licitar les convalidacions, l'alumnat haurà d'adjuntar la documentació següent:
· Annex X de l'Orde 28/2011
· Certificat acadèmic oficial dels estudis de Batxillerat, on s'acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat amb què se sol·licita realitzar la convalidació.
· Certificat de matrícula de les ensenyances professionals de Música o de Dansa.

L'alumnat haurà de sol·licitar la convalidació, preferentment, davant de la direcció del conservatori o del centre degudament autoritzat d'ensenyances professionals de Música o de Dansa abans del 31 d'octubre, i les sol·licituds seran segellades i datades pels centres en el moment de la presentació. L'alumnat dels conservatoris també podrà presentar la sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L'alumnat que curse simultàniament una assignatura objecte de convalidació i la matèria o matèries de Batxillerat que cal superar per a obtindre esta convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula de Batxillerat en el moment de la sol·licitud. Perquè la convalidació es faça efectiva haurà de presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat corresponents abans de la data en què es realitze l'avaluació final extraordinària, si n'hi ha, en qualsevol altre cas l'assignatura figurarà com a pendent.
Les convalidacions de les assignatures de les ensenyances professionals de Música o Dansa es reflectiran en els documents oficials d'avaluació fent constar l'expressió «convalidada» i el codi «CV» en la casella referida a la qualificació de les assignatures objecte de convalidació.
Les assignatures objecte de convalidació no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana.
 

Convalidació de diverses assignatures de les ensenyances professionals de música amb determinades matèries de Batxillerat
Assignatura de les ensenyances professionals de Música que es convalida Matèria de Batxillerat amb què es convalida
1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició Anàlisi Musical II
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
1r i 2n curs d'Història de la Música Història de la Música i de la Dansa
1r curs de Llenguatge Musical Llenguatge i Pràctica Musical

 

Convalidació de diverses assignatures de les ensenyances professionals de dansa amb determinades matèries de Batxillerat
Assignatura de les ensenyances professionals de Dansa que es convalida Matèria de Batxillerat amb què es convalida
1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa Anatomía Aplicada
Interpretació i Creativitat i Dansa Arts Escèniques
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
  • Origen i Evolució del Flamenc
  • Història de la Dansa Clàssica
  • Història de la Dansa Moderna i Contemporània
  • Història de la Dansa Espanyola
Història de la Música i de la Dansa
1r, 2n i 3r cursos de Música Llenguatge i Pràctica Musical

 

Realitzar una sol·licitud expressant les assignatures que es desitgen convalidar i es remet al centre o a la direcció general competent en matèria d'educació perquè tramite l'expedient. La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

· Certificat de matrícula en el curs actual especificant les assignatures matriculades.
· Certificat dels estudis cursats amb anterioritat en un altre o altres plans d'estudis. 

Convalidació d'assignatures dels vigents plans d'estudi d'ensenyances artístiques de Música i Dansa 

Plantilla descarregable per a omplir sol·licitud

Segons la normativa vigent, els alumnes que cursen més d'una especialitat únicament cursaran les assignatures comunes en una d'estes. Una vegada superades en una especialitat, la qualificació obtinguda serà vàlida per a la resta d'especialitats. En els documents d'avaluació de cada especialitat es farà constar la qualificació de les assignatures comunes superades.