Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

DECRET 173/2019, de 2 d'agost, del Consell, de concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera en centres educatius públics d'Educació Primària en el curs 2019-2020.

  •  

DECRET 173/2019, de 2 d'agost, del Consell, de concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera en centres educatius públics d'Educació Primària en el curs 2019-2020.

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se publica la lista definitiva de centros educativos que en el curso 2019- 2020 podrán recibir un auxiliar de conversación en lengua extranjera.

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista definitiva de centres educatius que en el curs 2019- 2020 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la cual se conceden las asignaciones económicas para la realización de proyectos de intercambios escolares de alumnado de centros públicos para mejorar la competencia comunicativa y favorecer la cohesión lingüística

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per a millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.