Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

 
Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de juny de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada l'11 de maig de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions provisional per al curs 2021/22 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
 
3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i interí, en el cos de mestres per al curs 2021/22.
 
4. RESOLUCIÓ de xx de xxxxx de 2021, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i disseny per al curs 2021/22.
 
5. Torn obert de paraula.
 
 
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de juny de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 14 de desembre de 2020 i el 22 d'abril de 2021.

2. PROJECTE d'Ordre XX/2021, de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de professorat de l'especialitat d'orientació educativa als equips d'orientació educativa i per la qual s'ordena la creació de les unitats especialitzades d'orientació.

3. Torn obert de paraula.
 

Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de maig de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 9 de març de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Director General de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 en la Comunitat Valenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableixen el procediment per a la pròrroga extraordinària dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. 
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 d'abril de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 9 de juliol i el 12 de novembre de 2020, i el 21 i 28 de gener de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat docent que imparteix ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
30 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 i 30 de juliol i 26 de novembre de 2020.

2. PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
11 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE d'ORDRE .. /2021, d .. d ...., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
9 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE DE DECRET __ /____, de ____, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 23 de juliol de 2020.

2. RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 davant la situació ocasionada per la COVID-19.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de gener de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 17 de desembre de 2020.
2. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià
3. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de gener de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 15 de juliol, 5 i 19 de novembre de 2020.

2. RESOLUCIÓ de __ de gener de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

3. Resolució de __ de _______ de 2021 de la directora general de Personal Docent, per la qual esconvoca el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

4. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

5. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Mostrant 1 - 10 de 214 resultats
Articles per pàgina 10
de 22