Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 d'abril de 2022. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 10 de juny i el 16 de desembre de 2021.

2. Projecte de Decret ___/2022, de __ de ___ de 2002, del Consell, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Gent de Mar, a Dénia

3. Projecte de DECRET __ de __ de __, del Consell, pel qual s'estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Maritimopesquer del Mediterrani amb seu a la ciutat d'Alacant a la conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani d'Alacant i es disposa el seu funcionament.

4. Projecte d’ordre __/__ de ___ de __, conjunta, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional a Castelló, per transformació del Centre LABORA Formació Castelló - Centre de Referència Nacional de Formació Professional en Fabricació Ceràmica.

5. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Eduardo Merello, en la localitat de Sagunt.

6. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Jordi Joan, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jordi Joan, en la localitat de Sagunt.

7. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional la Torreta, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària la Torreta, a Elx.

8. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

9. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
5 d'abril de 2022. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte d’ORDRE __ d ______  de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’especifiquen els criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a partir del curs 2021-2022.

2. Proposta de RESOLUCIÓ __ d ______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2021-2022.

3. Proposta de RESOLUCIÓ __ d _______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2012-2013, que anul·la per sentència judicial, la Resolució de 4 d’abril de 2013.

4. Proposta de RESOLUCIÓ __ d _______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2013-2014 que anul·la la Resolució de 15 de maig de 2014. 

5. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d ______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2014-2015 que anul·la la Resolució de 12 de març de 2015.

6. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d _____  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2015-2016, que anul·la la Resolució de 19 de maig de 2016.

7. Proposta d’Ordre __/2022, de ___de______ de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix un període transitori per a la participació del personal docent integrant de les borses de treball en els procediments de provisió de llocs catalogats amb el requisit lingüístic de valencià per l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

8. Torn obert de paraula.
 

Anar a la convocatòria.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 de març de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 20 i 21 de juliol de 2021.

2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l’avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l’avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix Ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.