Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
9 de juny de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
2 de juny de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Convenis interadministratius entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de Benicarló, Llíria, Meliana, Altea i Novelda, per al traspàs de mitjans personals, econòmics i materials del conservatori professional de música o dansa, de titularitat municipal, a l'administració autonòmica valenciana i la seua integració en la xarxa de centres docents públics no universitaris de titularitat de la GVA.

2. Proposta de RESOLUCIÓ de concreció de l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques als efectes del que dicta l’article 9 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatoria de reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
26 de maig de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix l’ordenació del currículum de l’educació primària en el sistema educatiu valencià.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.