T'interessa

Organismes

Portals

Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de juny de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 16 de maig de 2024.

2. RESOLUCIÓ de XXX de juny de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2024/2025 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris que impartixen docència, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

3. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Universitat i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents no universitaris que impartixen docència, per al curs 2024/2025.

4. DECRET __/2024, de__ de _____, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2024 per a personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

5. ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per a la seua incorporació a partir de l'inici del curs 2024/2025..

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.
 

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
18 de juny de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Resolució de XXXXX de 2024, del Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat corresponent al curs 2024-2025.
2. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
13 de juny de 2024. 12:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 25 d’abril de 2024.

2. Projecte d’orde de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desenvolupen, per a la Comunitat Valenciana, els currículums dels cicles formatius de grau bàsic de totes les famílies professionals, segons el que es disposa en el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional.

3. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.