Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

5 de desembre de 2023. 09:15 hores

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de setembre, i el 3, 17 i 31 d’octubre de 2023.

2. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats i altres característiques en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2024-2025.

3. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de desembre de 2023. 09:00h.

Temes a tractar:

1. Bretxa salarial

2. Torn obert de paraula.

 

Anar a la convocatòria.
 

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 d'octubre de 2023. 09:30h.

Temes a tractar:

1. RESOLUCIÓ de xxxx d'octubre de 2023, de la Direcció general de personal, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent.

2. Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

3. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.