Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
23 de setembre de 2021. 12:00h.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de maig de 2020, 27 de maig i 17 de juny de 2021.
2. DECRET __/2021, de __ de _____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2021.
3. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 de juliol de 2021. 9:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució de __ de juliol de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix l'organització i el procediment d'intervenció de les unitats especialitzades d'orientació (UEO) i es concreta el procediment d'activació dels centres d'educació especial com a centres de recursos
2. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de juliol de 2021. 9:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de ___ de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques d'educació especial ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2021-22.
 
2. RESOLUCIÓ de ___ de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2021-22.
 
3. RESOLUCIÓ de ___ de juliol de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes.
 
4. Torn obert de paraula.