Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de juny de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 14 de desembre de 2020 i el 22 d'abril de 2021.

2. PROJECTE d'Ordre XX/2021, de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de professorat de l'especialitat d'orientació educativa als equips d'orientació educativa i per la qual s'ordena la creació de les unitats especialitzades d'orientació.

3. Torn obert de paraula.
 

Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de maig de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 9 de març de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Director General de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 en la Comunitat Valenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableixen el procediment per a la pròrroga extraordinària dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. 
 
5. Torn obert de paraula.
 
 

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 d'abril de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 9 de juliol i el 12 de novembre de 2020, i el 21 i 28 de gener de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat docent que imparteix ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.