Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 d'abril de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 9 de juliol i el 12 de novembre de 2020, i el 21 i 28 de gener de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat docent que imparteix ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.
 
 
 

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
30 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 i 30 de juliol i 26 de novembre de 2020.

2. PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
11 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. PROJECTE d'ORDRE .. /2021, d .. d ...., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.