T'interessa

Portals

Organismes

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1991

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1991


Fitxa tècnica

UNIVERS: conjunt de direccions generals i organismes autònoms i entitats públiques existents en la Generalitat Valenciana

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: totes les direccions generals i òrgans autònoms amb la persona responsable administrativament de cada servei, mitjançant qüestionari estructurat

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: per conselleries

  •  Presidència
  •  Cultura, Educació i Ciència
  •  Agricultura i Pesca
  •  Economia i Hisenda
  •  Sanitat i Consum
  •  Treball i Seguretat Social
  •  Administració Pública
  •  Indústria, Comerç i Turisme
  •  Organismes Autònoms
  •  Obres Públiques

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1991

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigacions i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: INSTITUTO EMER

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Grau de coneixement de valencià
Entén
76,9 %
Sap parlar
47,9 %
Sap llegir
41,6 %
Sap escriure
12,0 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua que usen de recepció al públic
Per telèfon
Oralment
Només valencià
 3,1 %
 3,1 %
Més el valencià
13,8 %
12,3 %
Indistintament
66,2 %
67,7 %
Més el castellà
 9,2 %
13,8 %
Sempre castellà
 7,7 %
 3,1 %
 
Llengua als serveis administratius
Valencià
Castellà
NS / NC
Nom de les dependències
83,1 %
12,3 %
10,8 %
Senyalitzacions internes
78,5 %
12,3 %
20,0 %
Encapçalaments de les cartes
93,8 %
13,8 %
 1,5 %
Segells oficials
93,8 %
15,4 %
 3,1 %
 
Tenen personal traductor de valencià
44,6 %
No
55,4 %
 
Usos del valencià
en l'Administració
Sempre
valencià
Més en
valencià
Valencià
i castellà
Més en
castellà
Sempre
castellà
NS / NC
Documents informació pública
 9,2 %
 7,7 %
47,7 %
18,5 %
13,8 %
 3,1 %
Documents interns Direcció General
10,8 %
 3,1 %
 9,2 %
24,6 %
49,2 %
 3,1 %
Documents interns Conselleria
 6,2 %
10,8 %
16,9 %
29,2 %
30,8 %
 6,2 %
Correspondència amb Adm. Autonòmica
10,8 %
10,8 %
15,4 %
26,2 %
36,9 %
 0,0 %
Correspondència amb Adm. Central
 0,0 %
 0,0 %
 1,5 %
 1,5 %
95,4 %
 1,5 %
Correspondència amb Catalunya i Balears
33,8 %
 7,7 %
 7,7 %
 4,6 %
32,3 %
13,8 %
Documents per a Adm. Autonòmica
18,5 %
 1,5 %
21,5 %
24,6 %
33,8 %
 0,0 %
Documents per a Adm. Estat
 0,0 %
 0,0 %
 3,1 %
 1,5 %
90,8 %
 4,6 %
En l'Adm. de Justícia
 3,1 %
 1,5 %
 7,7 %
 3,1 %
69,2 %
15,4 %
Documents per a Catalunya i Balears
23,1 %
 4,6 %
15,4 %
 3,1 %
32,3 %
21,5 %
Disposicions per al DOGV
 4,6 %
 0,0 %
66,2 %
 3,1 %
21,5 %
 4,6 %
Disposicions per al BOE
 0,0 %
 0,0 %
 6,2 %
 1,5 %
81,5 %
10,8 %
Comunicació amb empreses privades
 4,6 %
 1,5 %
15,4 %
24,6 %
49,2 %
 4,6 %
Comunicació amb els administrats
 6,2 %
 3,1 %
26,2 %
26,2 %
29,2 %
 9,2 %
Respostes a instàncies dels administrats
 4,6 %
 1,5 %
32,3 %
21,5 %
33,8 %
 6,2 %
Cartells editats últims anys
20,0 %
 4,6 %
53,8 %
 4,6 %
 9,2 %
 7,7 %
 
Interés de la Direcció General perquè la gent vaja als cursos de valencià
Exigim que hi assistisquen
 3,1 %
Aconsellem l'assistència
61,5 %
Que assistisquen voluntàriament
27,7 %
Informem sobre els cursos
 1,5 %
No hi fem res
 3,1 %
NS / NC
 3,1 %
 
Divulgació dels cursos de valencià que fa la Direcció General
Facilita informació
36,9 %
Publicació anuncis
24,6 %
Comunicació escrita
15,4 %
Facilitant mitjans d'assistència
 6,2 %
Informa a la Direcció
 1,5 %
Altres
 3,1 %
Cap
15,4 %
NS / NC
 1,5 %
 
Interès de la Direcció General per què aprenguen el valencià
Els ho exigim
 4,6 %
Els ho aconsellem
38,5 %
Actuen segons seua voluntat
33,8 %
Facilitem informació
 12,3 %
No hi fem res
 4,6 %
NS / NC
 6,2 %
 
Importància del coneixement del valencià
pel que fa a la Direcció General
Valoració futura de la necessitat
de l'ús del valencià
Molt important
30,8 %
Menys necessari que ara
 6,2 %
Prou important
35,4 %
Tan necessari com ara
33,8 %
Mitjanament important
26,2 %
Més necessari que ara
56,9 %
Poc important
 7,7 %
NS / NC
 3,1 %
 
Com creu que és l'ús del valencià en l'Administració Autonòmica
Es parla
Ús en documents
Gens
 3,1 %
 4,6 %
Poc
55,4 %
67,7 %
Prou
40,0 %
27,7 %
NS / NC
 1,5 %
 
 
Coneix la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià
75,4 %
No
24,6 %
Podria resumir l'essencial d'aquesta llei Base (qui contesta «sí» a la pregunta anterior)
Fomentar l'ús del valencià
40,8 %
Àmbits d'aplicació
 6,1 %
Normalitzar l'ús de la llengua
22,4 %
Altres
 2,0 %
Conèixer les dues llengües
26,5 %
NS / NC
16,3 %
 
Com s'usarà
el valencià...
En l'Administració
En el futur
Administració
En general
Menys que abans
 1,5 %
 2,7 %
 4,6 %
 4,6 %
Com abans
 7,7 %
42,7 %
16,9 %
18,5 %
Més que abans
87,7 %
48,7 %
72,3 %
72,3 %
NS / NC
 3,1 %
 5,9 %
 6,2 %
 4,6 %
 
 
Valencià
Més valencià
Indistint
Més castellà
Castellà
Llengua utilitzada en recepció al públic
Telèfon
Presidència
-
-
100 %
-
-
Economia
-
14,3 %
71,4 %
14,3 %
-
Adm.Pública
-
-
71,4 %
14,3 %
-
Obres públiques
-
14,3 %
80,0 %
20,0 %
-
Cultura
 9,1 %
36,4 %
54,5 %
-
-
Sanitat
-
-
80,0 %
-
20,0 %
Indústria
-
25,0 %
50,0 %
-
25,0 %
Agricultura
-
-
60,0 %
40,0 %
-
Treball
-
-
25,0 %
-
75,0 %
Oralment
Presidència
-
-
100 %
-
-
Economia
-
-
71,4 %
28,6 %
-
Adm.Pública
-
14,3 %
71,4 %
14,3 %
-
Obres públiques
-
-
80,0 %
20,0 %
-
Cultura
-
 9,1 %
36,4 %
45,5 %
 9,1 %
Sanitat
-
-
80,0 %
-
20,0 %
Indústria
-
25,0 %
75,0 %
-
-
Agricultura
-
-
60,0 %
40,0 %
-
Treball
-
-
75,0 %
-
25,0 %
 
Quan voldrien que es realitzaren els cursos per al funcionariat
En horari de treball
Fora
d'horari
Li fa igual
NS / NC
Presidència
100 %
-
-
-
Economia
71,4 %
28,6 %
-
-
Adm. Pública
71,4 %
28,6 %
-
-
Obres públiques
40,0 %
60,0 %
-
-
Cultura
100 %
-
-
-
Sanitat
60,0 %
-
40,0 %
-
Indústria
100 %
-
-
-
Agricultura
40,0 %
40,0 %
-
20,0 %
Treball
75,0 %
25,0 %
-
-
TOTAL
68,4 %
26,3 %
 3,5 %
 1,8 %
 
Valoració futura del valencià
Més necessari
que ara
Tan necessari
com ara
Menys necessari
que ara
Presidència
50,0 %
50,0 %
-
Economia
42,9 %
42,9 %
14,3 %
Adm. Pública
57,1%
28,6 %
14,3 %
Obres públiques
20,0 %
60,0 %
20,0 %
Cultura
81,8 %
18,2 %
-
Sanitat
80,0 %
20,0 %
-
Indústria
75,0 %
25,0 %
-
Agricultura
60,0 %
20,0 %
20,0 %
Treball
50,0 %
50,0 %
-
 
 
Gens
Un poc
Prou
NS / NC
El valencià com creu que...
Es parla a
l'Adm. Autonòmica
Presidència
-
50,0 %
50,0 %
-
Economia
-
57,1 %
42,9 %
-
Adm.Pública
-
71,4 %
28,6 %
-
Obres Públiques
-
40,0 %
60,0 %
-
Cultura
-
54,5 %
45,5 % %
-
Sanitat
20,0 %
60,0 %
20,0 %
-
Indústria
-
75,0 %
25,0 %
-
Agricultura
-
60,0 %
20,0 %
20,0 %
Treball
-
50,0 %
50,0 %
-
S'usa en documents a
l'Adm. Autonòmica
Presidència
-
100 %
-
-
Economia
14,3 %
57,1 %
28,6 %
-
Adm.Pública
-
71,4 %
28,6 %
-
Obres públiques
-
60,0 %
40,0 %
-
Cultura
-
72,7 %
27,3 %
-
Sanitat
20,0 %
60,0 %
20,0 %
-
Indústria
-
75,0 %
25,0 %
-
Agricultura
-
80,0%
25,0 %
-
Treball
-
75,0 %
25,0 %
-