T'interessa

Portals

Organismes

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1989

Ús del valencià en l’Administració autonòmica 1989


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu format pel funcionariat i personal de l'Administració Autonòmica valenciana, segons cens de la Generalitat Valenciana

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.500 entrevistes

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: per conselleries

  •  Presidència: 30 entrevistes
  •  Sanitat i Consum: 273 entrevistes
  •  Economia i Hisenda: 69 entrevistes
  •  Indústria i Comerç: 78 entrevistes
  •  Obres Públiques: 105 entrevistes
  •  Agricultura i Pesca: 174 entrevistes
  •  Cultura: 424 entrevistes
  •  Treball i Seguretat Social: 295 entrevistes
  •  Administració Pública: 52 entrevistes

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1989

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Gabinet d'Ús del Valencià

TREBALL DE CAMP: INSTITUTO EMER

PROCÉS DE DADES: ODEC (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base: 1382
Gens
Un poc
Prou bé
Gens /Un poc
Prou bé
Entén
 1,2 %
13,9 %,
84,4 %
15,1 %
84,4 %
Sap parlar
23,5 %
29,6 %
46,7 %
53,1 %
46,7 %
Sap llegir
14,5 %
26,5 %
58,7 %
41,0 %
58,7 %
Sap escriure
47,3 %
32,5 %
19,6 %
79,8 %
19,6 %
 
Llengua materna del funcionariat i del personal
Valencià
32,7 %
Castellà
69,7 %
 
Mitjà emprat per a
l'aprenentatge del valencià
Per a a parlar
Base: 1144
Per a a llegir
Base: 1278
Per a a escriure
Base: 781
Cursos funcionariat
22,1 %
29,3 %
45,5 %
Altres cursos
13,8 %
16,2 %
27,8 %
Pel seu compte
32,9 %
46,9 %
30,1 %
A sa casa
47,3 %
20,5 %
15,6 %
NS / NC
 0,7 %
 1,5 %
 1,9 %
 
Assisteix als cursos de valencià per al funcionariat?
No
42,9%
57,0%
Aplicació dels cursos de valencià en el treball Base: Sí (N:643)
Pensa assistir a futurs cursos de valencià? Base: No (N:855)
Gens
18,5 %
Sí, segur
29,1 %
Poc
34,1 %
Pot ser
33,2 %
Prou
46,0 %
No crec
12,4 %
NS / NC
 1,4 %
No, segur
23,7 %
-
NS / NC
 1,5 %
 
Altres sistemes d'aprenentatge del valencià a què pensa assistir en el futur
Sí, segur
21,2 %
Pot ser
34,9 %
No crec
19,6 %
No, segur
22,3 %
NS / NC
 1,9 %
 
Com voldria que es realitzaren els cursos de valencià per al funcionariat
En horari de treball
63,9 %
Fora de'horari
11,7 %
Li té igual
23,1 %
NS / NC
 1,5 %
 
El valencià millora la formació per a tasques dins de l'Administració
Sí, per millora del servei
71,9 %
Per a promoció del personal
16,1 %
Per a res
11,7 %
NS / NC
 0,2 %
 
Valoració del valencià en el futur
Menys necessari per a tasques
 6,9 %
Igual de necessari
33,3 %
Més necessari
59,0 %
NS / NC
 0,9 %
 
Creu que el funcionariat de la Generalitat hauria de conèixer el valencià?
No
89,7 %
 7,9 %
Per què Sí [Base: 1346]
Per què No [Base: 119]
Ser servei públic
37,9 %
El castellà l'entenem tots
26,9 %
Estar a la Comunitat Valenciana
20,4 %
No ha d'imposar-se
20,2 %
Ser llengua oficial
16,2 %
No és necessari en el treball
31,9 %
Complir la norma
 5,4 %
És llengua minoritària
 2,5 %
Adquisició de coneixements
 3,7 %
Altres
 0,8 %
Defensa cultura
23,8 %
NS / NC
18,5 %
Proporciona avantatges
 4,6 %
-
Conèixer / no imposar
 1,9 %
-
Necessari per a estendre l'ús
 1,3 %
-
Altres
 1,1 %
-

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua que parlen dins de la seua activitat laboral
Amb company/es
Amb el públic
Sempre valencià
 6,7 %
 3,6 %
Més valencià que castellà
 8,7 %
 7,7 %
Indistintament
17,1 %
25,9 %
Més castellà que valencià
16,3 %
17,2 %
Sempre castellà
51,0 %
44,3 %
NS / NC
 0,2 %
 1,3 %
 
Creu que dins de l'Administració autonòmica, el valencià ...
Es parla
Ús en documents
Gens
14,8 %
24,1 %
Poc
62,7 %
51,1 %
Prou
22,1 %
24,1 %
NS / NC
 0,4 %
 0,7 %
 
Menys
Igual
Més
NS/NC
Ús del valencià
respecte anys anteriors
En l'Administració
 2,3 %
23,9 %
72,2 %
 1,7 %
En la societat
 5,8 %
30,5 %
61,9 %
 1,9 %
El valencià
s'usa actualment...
Amb el públic
 2,1 %
33,5 %
61,9 %
 2,5 %
Al treball
 3,2 %
39,0 %
56,1 %
 1,7 %
Amb documents
 7,5 %
36,2 %
54,5 %
 1,9 %
 
Coneix les disposicions de la Llei d'Ús referents a la normalització?
30,0 %
No
69,7 %
Podria resumir l'essencial d'aquesta llei? Base: sí que coneixen les disposicions d'ús (N:450)
Deure / dret d'ús dues llengües
41,6 %
Normalització del valencià
15,8 %
Implantació del valencià a l'Administració
19,6 %
Altres
 2,9 %
Foment llengua valenciana
19,2 %
NS/ NC
10,9 %
Implantació valencià a l'ensenyament
11,6 %
-
 
En relació amb el seu lloc de treball, el coneixement del valencià és...
Molt important
18,4 %
Prou important
24,4 %
Mitjanament important
23,9 %
Poc important
20,4 %
Res important
12,5 %
NS / NC
 0,3 %
 
Factors efectius per a estendre el valencià a l'Administració
Aprenentatge gratuït en horari de treball
79,3 %
Incentius econòmics
43,7 %
Promoció professional
79,7 %
Conscienciació personal
52,4 %
Major coneixement de la normativa
20,6 %
Aprenentatge gratuït fora d'horari de treball
12,5 %
Altres
 6,9 %
 
Expectatives d'ús
del valencià
A curt termini
A llarg termini
Administració
En general
Administració
En general
Menys
 1,9 %
 2,7 %
 3,7 %
 4,4 %
Igual
39,9 %
42,7 %
17,7 %
19,3 %
Més
52,5 %
48,7 %
75,7 %
73,2 %
NS / NC
 5,7 %
 5,9 %
 3,0 %
 3,1 %