T'interessa

Portals

Organismes

Mitjans de comunicació social

Mitjans de comunicació social

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.
  • Correcció d'errors del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

 

2024

1. Convocatòria

Resolució de 5 de març de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B. 

 

2. Accés a la sol·licitud. 

Mitjançant este enllaç podeu accedir al tràmit de presentació telemàtica de la sol·licitud de subvenció. 

Per a la correcta presentació i elaboració de la sol·licitud, vos recomanem que seguiu les instruccions de les següents guies consultives: 

El termini de presentació telemàtica de sol·licituds és des del 15 de març fins al 2 d'abril de 2024

 

3. Resolució de la concessió. PENDENT.

 

4. Formulari de compte justificatiu.

Per la seua utilitat, avancem la publicació del full Excel que conté la informació que caldrà aportar mitjançant formulari en fase de justificació.

 

Per a dubtes, podeu enviar un correu a: serveidepromocio@gva.es. En l'assumpte indiqueu: Dubte sobre mitjans. També podeu telefonar al 961 970 072 o al 961 970 455.

Preguntes més freqüents

Article 2 original ordre bases:

Definicions

k) Usuaris únics: persones reals i diferents que accedeixen a un mitjà en línia en un període concret de temps

Correcció:

Definicions

k) Usuaris únics: persones reals i diferents que accedeixen des de la Comunitat Valenciana a un mitjà en línia en un període concret de temps

Explicació: Els usuaris únics que ha d'acreditar OJD i que es tindran en compte a efectes d'aplicar el barem i els criteris de valoració són els usuaris únics que accedeixen al mitjà de comunicació en línia des de la Comunitat Valenciana i no aquelles persones usuàries que accedeixen des de qualsevol altre lloc.

 

Article 6 original ordre de bases (apartats 3 i 6):

Actuacions i despeses subvencionables

3. El cost salarial subvencionable de les despeses de personal inclou el salari brut i les despeses de Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, realitzades durant el període d'execució i en funció del percentatge de dedicació a l'activitat subvencionada. Aquest personal ha d'haver participat directament en la realització de l'activitat subvencionada.

6. En tot cas en queden excloses, a més de les especificades en l'apartat 7 de l'article 31 de la Llei general de subvencions, les despeses següents:

·Les que no consten en l'informe econòmic de l'activitat desglossat i detallat que es presente amb la sol·licitud.

·Les inversions realitzades en immobilitzat material patrimonial i l'amortització d'aquestes.

·Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació per l'entitat beneficiària de la subvenció i els impostos personals sobre la renda.

·Les despeses derivades de serveis de neteja, seguretat, custòdia i vigilància i serveis d'assessoria juridicoadministrativa.

·Les despeses d'arrendament de locals, espais, vehicles i similars.

·Les despeses de manteniment i d'actualització o millora tecnològica del lloc web on estiga allotjat el mitjà de comunicació en línia.

Correcció:

Actuacions i despeses subvencionables

3. La convocatòria podrà establir percentatges màxims per a determinades despeses.

6. En tot cas en queden excloses, a més de les especificades en l'apartat 7 de l'article 31 de la Llei general de subvencions, les despeses següents:

·Les que no consten en l'informe econòmic de l'activitat desglossat i detallat que es presente amb la sol·licitud.

·Les inversions realitzades en immobilitzat material patrimonial i l'amortització d'aquestes.

·Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació per l'entitat beneficiària de la subvenció i els impostos personals sobre la renda.

·Les despeses derivades de serveis de neteja, seguretat, custòdia i vigilància i serveis d'assessoria juridicoadministrativa.

· Les despeses d'arrendament de vehicles i similars.

Explicació: Sí que es subvencionen les despeses derivades del manteniment i millora tecnològica del lloc web i els lloguers de locals i espais per realitzar l'activitat.

Aquesta informació es pot presentar en un mateix document que contindrà la informació relativa a l'activitat, el seu cost i els conceptes de despesa a subvencionar.

La memòria explicativa explicarà amb detall l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció i el període temporal de realització de l'activitat. A més a més també explicarà els diferents aspectes que s'han de valorar: audiència, hores d'emissió en valencià, pàgines, tirada, difusió, usuaris únics, etc.

Aquests aspectes són els que apareixen en l'apartat onzé de la convocatòria.

A més a més, les ràdios i televisions i els mitjans de comunicació en línia que emeten ràdio i televisió han de presentar una graella de la programació diària i relació descriptiva dels programes amb les hores d'emissió en valencià per als quals es demana la subvenció, amb tota la informació que siga necessària per a traslladar una idea exacta de l'activitat a subvencionar.

L'informe econòmic ha de detallar el cost de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció amb especificació dels diferents conceptes, que han de coincidir amb els conceptes de l'apartat E del formulari de sol·licitud.

En l'informe econòmic cal explicar i justificar que les despeses de personal estan directament vinculades a la realització de l'activitat. Amb aquesta finalitat caldrà explicar les tasques que realitzen les persones, les nòmines de les quals se sol·licita subvencionar, així com el temps de la jornada laboral dedicat a l'activitat.

L'informe econòmic també haurà d'especificar, si escau, aquells conceptes o activitats a subvencionar que l'empresa haja subcontractat amb altres empreses i que hauran de complir els requisits que per a la subcontractació exigeix l'article 29 de la Llei General de Subvencions.

Només es subvenciona l'IVA quan l'empresa no se'l desgrave i no el recupere. Cal que l'empresa aporte un certificat de l'Agència Tributària que justifique aquesta exempció.

L'obligació continguda en l'apartat 7 del resol seté de demanar tres ofertes de diferents proveïdors si la despesa subvencionable supera els 15.000 euros, no s'aplicarà en aquesta convocatòria, atés que d'acord amb l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions no es necessària quan la despesa siga anterior a la concessió de la subvenció.

 

El punt 2.4 de l'article 10 de l'ordre de bases estableix:

«a) Per a les ràdios i les televisions que emeten per internet, certificat que acredite la inscripció en el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.»

Informació d'anys anteriors

1. Convocatòria

  • Resolució de 18 de maig de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. 

 

2. Resolució de concessió 

  • Resolució de concessió primera parcial de les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit del mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.
  • Resolució de concessió segona parcial de les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit del mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.