Visualització de contingut web

HOMOLOGACIÓ DEL NIVELL B1

El certificat de B1 (abans grau elemental) de la JQCV s'homologa per haver cursat i aprovat l'assignatura de valencià en els següents cursos i etapes educatives:

  • En tots els cursos d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria (Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En tots els cursos d'Educació General Bàsica (Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, DOGV de 24.08.1994)
  • En almenys 3 cursos d'entre els 3 de BUP i COU. A estos efectes considerem equiparables a estos cursos 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat. (Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DOGV de 22.07.1999).
  • En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau de Formació Professional (Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. DOGV de 22.07.1999). 

La segona disposició addicional de l'Ordre 7/2017 de 2 de març de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula les homologacions. 

  • Enllaç a la sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del nivell B1 de valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.