T'interessa

Portals

Organismes

Enquesta sociològica a la ciutat d'Elx 1994

Enquesta sociològica a la ciutat d'Elx 1994

Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents al municipi d'Elx segons el Padró municipal de 1991

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 457 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 4,7 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la seua població, i respecta en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró municipal

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1994

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA

[  Preguntes 55 - 59 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 457
Gens / Un poc
Bastant bé / Perfectament
Entén
14,7 %
85,3 %
Sap parlar
42,4 %
57,5 %
Sap llegir
55,8 %
43,9 %
Sap escriure
81,6 %
17,9 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 457  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
26,5 %
 7,9 %
 6,1 %
 5,5 %
 3,9 %
14,0 %
 4,8 %
Generalment valencià
 3,7 %
 9,0 %
 5,2 %
 4,6 %
 5,7 %
 7,4 %
 6,1 %
Més valencià que castellà
 2,6 %
 6,1 %
 3,7 %
 3,1 %
 4,2 %
 6,6 %
 3,9 %
Indistintament
 5,5 %
15,1 %
11,4 %
11,4 %
11,2 %
 10,1 %
 10,7 %
Més castellà que valencià
 2,2 %
 6,8 %
 5,5 %
 4,8 %
 7,2 %
 3,7 %
 5,7 %
Generalment castellà
 5,0 %
 6,6 %
 6,3 %
 7,0 %
10,3 %
 7,2 %
 9,0 %
Sempre castellà
54,3 %
48,6 %
50,5 %
52,3 %
57,5 %
51,0 %
59,7 %
NS / NC
 0,2 %
 0,0 %
11,2 %
11,4 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
94,5 %
Anuncis publicitaris / propaganda
93,0 %
Textos festius /cartellets / fulls
82,7 %
Comunicacions / organism / bancs
55,8 %
Revistes / butlletins informatius
43,1 %
Llibres
31,7 %
Cap cosa
 5,2 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià
19,0 %
No
80,1 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? Base: escriu (N:87)
Estudis
64,4 %
Per gust
 9,2 %
Treball
 9,2 %
Sempre
 0,0 %
Notes personals
 5,7 %
Altres
 3,4 %
Cartes
 5,7 %
NS / NC
 3,4 %

 
El valencià s'usa actualment a la seua ciutat
Gens
 0,9 %
Poc
26,5 %
Normal
29,8 %
Bastant
38,3 %
Molt
 2,2 %
NS / NC
 2,4 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
47,3 %
52,1 %
Igual
31,5 %
31,7 %
Menys
15,3 %
 6,8 %
NS / NC
 5,9 %
 9,4 %