T'interessa

Portals

Organismes

Enquesta sociològica a la ciutat d'Alacant 1994

Enquesta sociològica a la ciutat d'Alacant 1994

Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents al municipi d'Alacant segons el Padró municipal de 1991

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 653 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,9 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la població d'aquests, respectant, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria, complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró municipal

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1994

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA

[  Preguntes 55 - 59 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 653
   Gens / Un poc   
Bastant bé / Perfectament
Entén
22,8 %
77,2 %
Sap parlar
58,5 %
41,5 %
Sap llegir
60,6 %
39,4 %
Sap escriure
85,3 %
14,7 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 653  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
10,6 %
 3,8 %
 2,6 %
 2,3 %
 1,2 %
 5,2 %
 1,2 %
Generalment valencià
 4,3 %
 4,7 %
 2,6 %
 2,1 %
 1,4 %
 3,4 %
 1,7 %
Més valencià que castellà
 2,6 %
 3,4 %
 3,1 %
 2,1 %
 1,5 %
 2,8 %
 1,7 %
Indistintament
 1,5 %
 5,5 %
 4,4 %
 4,4 %
 5,0 %
 4,1 %
 6,3 %
Més castellà que valencià
 4,7 %
 9,0 %
 7,5 %
 8,1 %
 8,0 %
 7,2 %
 5,4 %
Generalment castellà
 6,0 %
10,4 %
 8,7 %
 7,8 %
 8,9 %
 9,3 %
 8,6 %
Sempre castellà
70,3 %
63,1 %
60,3 %
61,9 %
74,0 %
68,0 %
75,2 %
NS / NC
 0,0 %
 0,0 %
10,7 %
11,2 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
92,3 %
Anuncis publicitaris / propaganda
84,8 %
Textos festius / cartellets / fulls
68,1 %
Comunicacions / organism / bancs
44,4 %
Revistes /butlletins informatius
36,1 %
Llibres
26,9 %
Cap cosa
 7,7 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià
15,6 %
No
84,4 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? Base: escriu (N:212)
Estudis
65,7 %
Per gust
11,8 %
Treball
 6,9 %
Sempre
 2,9 %
Notes personals
 6,9 %
Altres
 2,9 %
Cartes
 2,9 %
NS / NC
 2,9 %

 
El valencià s'usa actualment a la seua ciutat
Gens
 8,7 %
Poc
51,5 %
Normal
15,2 %
Bastant
18,7 %
Molt
 1,2 %
NS / NC
 4,8 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
37,2 %
37,8 %
Igual
33,7 %
33,7 %
Menys
18,4 %
12,7 %
NS / NC
10,7 %
15,8 %