T'interessa

Portals

Organismes

EL VALENCIÀ A L'ÀMBIT COMERCIAL

EL VALENCIÀ A L'ÀMBIT COMERCIAL

Fitxa tècnica
(Establiments)

UNIVERS: col·lectiu d'establiments comercials minoristes d'alimentació de la zona valencianoparlant de la Comunitat Valenciana

Persona entrevistada: persona propietària, gerent o encarregada de l'establiment (+) persona encarregada de la secció d'alimentació (en hipermercats i grans magatzems)

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.067 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3%

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: estratificació polietàpica proporcional segons: regions, comarques i tipus i superfície d'establiments.

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1991 (desembre 1990 - gener 1991)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística.

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base: 1067
Gens
Un poc
Bastant
Perfecta-
ment
Gens /
Un poc
Bastant bé /
Perfectament
Entén
 2,0 %
 8,0 %,
20,0 %
70,0 %
10,0 %
90,0 %
Sap parlar
16,0 %
13,0 %
16,0 %
56,0 %
29,0 %
71,0 %
Sap llegir
27,0 %
39,0 %
19,0 %
14,0 %
66,0 %
34,0 %
Sap escriure
75,0 %
18,0 %
 4,0 %
 3,0 %
93,0 %
 7,0 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què es dirigeix d'entrada a la seua clientela
Base: 1067
Sempre valencià
16,0 %
 36,0% 
Generalment valencià
12,0 %
Més valencià que castellà
 8,0 %
Indistintament
20,0 %
 20,0% 
Més castellà que valencià
 5,0 %
 44,0% 
Generalment castellà
 9,0 %
Sempre castellà
30,0 %
 
Canvia de llengua
si la de la clientela és...
Castellà (N: 891)
excepte qui sempre parla en valencià
Valencià (N:750)
excepte qui sempre parla en castellà
Sí, sempre
84,0 %
59,0 %
Sí, si clientela és desconeguda
 9,0 %
 1,0 %
Sí, si clientela és coneguda
 3,0 %
 7,0 %
No, mai
 2,0 %
30,0 %
NS/NC
 2,0 %
 2,0 %
 
Llengua que utilitza per a...
Base: 1067
Valencià
Castellà
Dues llengües
No en té
Retolacions exteriors
 7,0 %
73,0 %
 1,0 %
19,0 %
Retolacions interiors
 4,0 %
87,0 %
 4,0 %
 5,0 %
Altres retolacions
 3,0 %
80,0 %
 2,0 %
15,0 %
Publicitat
 1,0 %
17,0 %
 1,0 %
81,0 %
Impresos
---
13,0 %
 1,0 %
86,0 %
Megafonia
---
 3,0 %
---
97,0 %
 
Ha pensat posar la retolació en valencià?
Base: qui no té retolacions o les té en castellà (N: 981)
 9,0 %
No
88,0 %
NS/NC
 3,0 %
Per què Sí [Base: 92]
Per què NO [Base: 862]
Li agrada el valencià
32,0 %
No ho necessita
19,0 %
És la nostra llengua
32,0 %
No ho ha pensat
 9,0 %
Per a promocionar l'ús
14,0 %
És castellanoparlant
 6,0 %
Altres
 1,0 %
Clientela castellanoparlant
 8,0 %
NS/NC
22,0 %
No sap escriure en valencià
 7,0 %
--
No té retolacions
10,0 %
--
Per raons econòmiques
 5,0 %
--
La gent no ho entendria
 6,0 %
--
Açò és una cadena
 4,0 %
--
Altres
 5,0 %
--
NS/NC
21,0 %
 
Estaria disposat a utilitzar el valencià escrit
Base: 1067
57,0 %
No
40,0 %
NS/NC
 3,0 %
Quines condicions ho facilitarien (resposta multiple)
Base: Qui contesta que sí en la pregunta anterior (N: 613)
Desgravacions fiscals
41,0 %
Subvencions econòmiques
57,0 %
Facilitar matèria
84,0 %
Altres
 1,0 %
NS/NC
 2,0 %
 
Base: 1067
Estaments que s'haurien
de preocupar
Estament que més
es preocupa
Generalitat
23,0 %
12,0 %
Conselleria
 3,0 %
 4,0 %
Conselleria de Cultura
 7,0 %
15,0 %
Conselleria de Comerç
 4,0 %
 1,0 %
Ajuntament
12,0 %
 3,0 %
Escola
 1,0 %
 3,0 %
Canal 9
---
 1,0 %
Cambra de comerç
 1,0 %
---
Cap
 3,0 %
 7,0 %
Altres
 2,0 %
 2,0 %
NS/NC
49,0 %
52,0 %
 
Creu que l'ús del valencià influiria en la imatge de l'establiment de cara a la clientela
Base: 1067
Valencianoparlants
Castellanoparlants
Positivament
52,0 %
 9,0 %
Negativament
 6,0 %
32,0 %
De cap manera
26,0 %
36,0 %
NS/NC
16,0 %
22,0 %
 
Base: 1067
El valencià s'usa actualment
El valencià hauria d'usar-se...
En la societat
En el comerç
En la societat
En el comerç
Més
60,0 %
46,0 %
54,0 %
52,0 %
Igual
30,0 %
41,0 %
33,0 %
34,0 %
Menys
 8,0 %
 9,0 %
 3,0 %
 3,0 %
NS/NC
 3,0 %
 3,0 %
10,0 %
11,0 %
 
Iniciatives per a la promoció del valencià (resposta múltiple)
Base: 1067
Subvencions
19,0 %
Publicitat
 7,0 %
Facilitar matèria
13,0 %
Que es parle come
 3,0 %
Que es parle més
 4,0 %
Valencià a l'escola
 3,0 %
Canal 9
 3,0 %
Cursos
 5,0 %
Cap cosa
 4,0 %
Altres
 2,0 %
NS/NC
53,0 %

EL VALENCIÀ EN EL CONSUM

EL VALENCIÀ EN EL CONSUM

Fitxa tècnica
(Clientela)

UNIVERS: persones consumidores en comerços minoristes d'alimentació de la zona valencianoparlant de la comunitat Valenciana

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 816 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,5 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: estratificació polietàpica proporcional segons: regions, comarques i quotes de sexe (80% dones-20% homes) i edat (<30 anys; de 31-50; >50)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1991 (desembre 1990 - gener 1991)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA (Gandia)

1. DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base: 816
Gens
Un poc
Bastant
Perfecta-
ment
Gens /
Un poc
Bastant bé /
Perfectament
Entén
 3,0 %
11,0 %,
27,0 %
60,0 %
13,0 %
87,0 %
Sap parlar
18,0 %
15,0 %
24,0 %
43,0 %
33,0 %
67,0 %
Sap llegir
24,0 %
36,0 %
24,0 %
16,0 %
60,0 %
40,0 %
Sap escriure
64,0 %
20,0 %
 9,0 %
 6,0 %
84,0 %
15,0 %

2. DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Quina llengua parla...
Base: 816
A casa
Amb les amistats
Al carrer
A les tendes
A les grans superfícies
Sempre valencià
45,0 %
32,0 %
20,0 %
29,0 %
13,0 %
Generalment valencià
 5,0 %
12,0 %
 8,0 %
10,0 %
 6,0 %
Més valencià que castellà
 2,0 %
 6,0 %
 7,0 %
 6,0 %
 6,0 %
Indistintament
 5,0 %
10,0 %
17,0 %
12,0 %
17,0 %
Més castellà que valencià
 3,0 %
 4,0 %
 3,0 %
 2,0 %
 5,0 %
Generalment castellà
 3,0 %
 4,0 %
 6,0 %
 4,0 %
 7,0 %
Sempre castellà
38,0 %
33,0 %
39,0 %
37,0 %
46,0 %
 
Llig en valencià
Base: 816
Retolacions
 6,0 %
Anuncis
10,0 %
Propaganda
72,0 %
Cap cosa
11,0 %
 
Opinió sobre la retolació en valencià en els comerços
Base: 816
Molt positiva
30,0 %
Positiva
28,0 %
Indiferent
22,0 %
Negativa
10,0 %
Molt negativa
 5,0 %
NS/NC
 5,0 %
 
Base: 816
El valencià s'usa actualment
El valencià hauria d'usar-se...
En la societat
En el comerç
En la societat
En el comerç
Més
65,0 %
46,0 %
54,0 %
52,0 %
Igual
23,0 %
40,0 %
32,0 %
33,0 %
Menys
 8,0 %
 8,0 %
 6,0 %
 6,0 %
NS/NC
 4,0 %
 6,0 %
 8,0 %
 9,0 %