Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià a institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social

Bases reguladores

 • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.
 • Modificació de les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2022

1. Convocatòria

 • Resolució de 25 de febrer de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social, per a l’any 2022.

 

2.  Accés a la sol·licitud

 • MODALITAT A: Associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions.
 • MODALITAT B: Universitats de la Comunitat Valenciana.
 • MODALITAT B.B: Xarxes universitàries en què participen almenys tres universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 • MODALITAT C: Entitats i centres valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana.
 • MODALITAT D: Persones jurídiques públiques i privades de la Comunitat Valenciana que realitzen projectes de característiques singulars que fomenten l’ús del valencià i el multilingüisme en l’àmbit social.

El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat.

Documentació associada:

 • Guia per a emplenar la sol·licitud.
 • Model de domiciliació bancària.
 • Models de formulari de sol·licitud:
  • Formulari modalitat A.
  • Formulari modalitat B.
  • Formulari modalitat B.B.
  • Formulari modalitat C.
  • Formulari modalitat D.

 

3. Requeriment d'esmena de sol·licituds

Tràmit finalitzat.

 

4. Segon requeriment d'esmena de sol·licituds de la modalitat A

Tràmit finalitzat.

 

5. Proposta de resolució provisional de concessió de la subvenció per al foment del valencià en associacions, entitats sense finalitat lucrativa i projectes singulars

Tràmit ja finalitzat.

 

6. Resolució de concessió de la subvenció per al foment del valencià en associacions, entitats sense finalitat lucrativa i projectes singulars

Ací a sota podeu consultar la resolució de concessió de la subvenció per al foment del valencià en associacions, entitats sense finalitat lucrativa i projectes singulars per a cadascuna de les modalitats.

 

7. Documentació per a la justificació de la subvenció

MODALITAT A: Associacions i entitats sense ànim de lucre.

MODALITAT B: Universitats i Xarxes Universitàries.

MODALITAT C: Centres de Valencians a l'exterior.

MODALITAT D: Projectes singulars.

 

En cas de dubtes podeu escriure a serveidepromocio@gva.es o telefonar al 961970038, 961970614 i 961970447 per a la modalitat A i al 961970460 per a la modalitat D.

Preguntes freqüents

D'acord amb l'article 27.4 de l'ordre de bases, cal justificar el pressupost total sol·licitat. En cas de justificar despeses per un import que no siga igual o superior al pressupost total de les activitats previstes, es procedirà a la minoració de la subvenció proporcional a les despeses efectivament justificades.

En la columna "Import que s'aplica a la justificació" de l'apartat C de l'annex III de la convocatòria de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social, heu de posar si l'import és amb IVA/IRPF o sense IVA/IRPF.

 

La concurrència d'altres subvencions s'ha de declarar en l'apartat D.7 de l'annex III.

 

Només en l'espai reservat en l'apartat C. En cap cas en l'apartat E, espai reservat per a l'Administració.

D'acord amb l'article 4.2 de l'ordre de bases: «les entitats beneficiàries tenen l'obligació de comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite».

En el formulari de dades generals, al qual accedireu quan inicieu el tràmit telemàtic, hi trobareu l'apartat «G-Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte o activitat», on podeu declarar la informació a la qual fa referència l'article 4.2 de l'ordre de bases.

Si l'espai reservat no és suficient, annexeu a la sol·licitud una declaració responsable específica amb aquesta informació.

L'annex I reserva espai on heu de consignar la informació imprescindible i necessària d'una memòria i del pressupost detallat.

Podeu descarregar l'Annex I «d'Impresos associats» o en el moment de «Documentar».

Si l'espai reservat en l'Annex I no us és suficient, annexeu a la sol·licitud un document extra amb informació relativa a aquests punts.

En la pantalla de la tramitació telemàtica de «Criteris valorables quantificables».

El podeu consultar en l'apartat huité de la resolució.

1. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides (així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.

 

2. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de «Tramitació telemàtica», que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

 

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

b) Empleneu els Criteris valorables quantificables dels programes pels quals sol·liciteu la subvenció.

b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. Si heu marcat que sou nou perceptor o heu canviat el número de compte bancari, heu d'adjuntar la domiciliació bancària.

c) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

d) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

 

En la tramitació telemàtica després d'emplenar la sol·licitud general se us demanaran com a «Criteris valorables quantificables».

Empleneu tots els ítems dels programes pels quals sol·liciteu subvenció.

En el «Títol» heu de posar el nom de l'entitat, excepte en la modalitat D que heu de posar el nom del projecte.

- Indiqueu la quantitat d'accions en l'apartat de Criteris valorables quantificables que us apareixerà en la tramitació telemàtica després de la sol·licitud general.

 

- Les accions indicades en Criteris valorables quantificables s'han d'explicar en el punt 1 de l'annex I, en l'apartat: «La informació referida a les activitats i el material de difusió i les pàgines web».

— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 12 resultats

Informació d'anys anteriors

 

1. Convocatòria 

 • Resolució de 17 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2. Resolució de concessió

 • Resolució

 • Resolució de 25 d'octubre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social