T'interessa

Portals

Organismes

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per als persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social

Bases reguladors

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per a les foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.
  • Modificació dels bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2024

1. Convocatòria

  • Resolució de 27 de març de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024 (DOGV número 9822, de 05.04.2024).

 

2. Accés a la sol·licitud

El termini de presentació telemàtica de sol·licituds ha finalitzat (des del 9 d'abril fins al 22 d'abril de 2024). 

Per a la correcta presentació i elaboració de la sol·licitud, us recomaneu que seguiu les instruccions de la següent guia consultiva: 

També us facilitem els documents dels annexos de la cadascuna de les modalitats convocades juntament amb els enllaços directes a la seua tramitació telemàtica: 

MODALITAT A: associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització:

MODALITAT B: universitats de la Comunitat Valenciana):

MODALITAT C: entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana inscrits en el registre corresponent:

 

3. Requeriment d'esmena de sol·licituds. 

D'acord amb allò previst a l'apartat dotzé de la resolució de convocatòria, es publica els requeriments de les sol·licituds de les entitats sol·licitants de: 

  • MODALITAT A: associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització (data de publicació 11/06/2024). 

 

 

Per a dubtes, podeu enviar un correu a: serveidepromocio@gva.es. En l’assumpte indiqueu: Associacions.

Preguntes freqüents

1. Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerits, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre dispositiu electrònic per a tindre'ls.

 

2. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de «Tramitació telemàtica», que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

 

PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

b) Ompliu els criteris valorables quantificables dels programes pels quals sol·liciteu la subvenció.

b) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. Si heu marcat que sou perceptors nous o heu canviat el número de compte bancari, heu d'adjuntar la domiciliació bancària.

c) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

d) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

 

D'acord amb l'article 27.4 de l'ordre de bases, cal justificar el pressupost total sol·licitat. En cas de justificar despeses per un import que no siga igual o superior al pressupost total de les activitats previstes, es procedirà a la minoració de la subvenció proporcional a les despeses efectivament justificades.

En la columna "Import que s'aplica a la justificació" de l'apartat C de l'annex III de la convocatòria de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l'àmbit social, heu de posar si l'import és amb IVA/IRPF o sense IVA/IRPF.

 

La concurrència d'altres subvencions s'ha de declarar en l'apartat D.7 de l'annex III.

 

Només en l'espai reservat en l'apartat C. En cap cas en l'apartat E, espai reservat per a l'Administració.

D'acord amb l'article 4.2 de l'ordre de bases: «les entitats beneficiàries tenen l'obligació de comunicar a la conselleria concessionària de la subvenció altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, ha de presentar una declaració responsable que ho acredite».

En el formulari de dades generals, al qual accedireu quan inicieu el tràmit telemàtic, hi trobareu l'apartat «G-Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte o activitat», on podeu declarar la informació a la qual fa referència l'article 4.2 de l'ordre de bases.

Si l'espai reservat no és suficient, annexeu a la sol·licitud una declaració responsable específica amb aquesta informació.

L'annex I reserva espai on heu de consignar la informació imprescindible i necessària d'una memòria i del pressupost detallat.

Podeu descarregar l'Annex I «d'Impresos associats» o en el moment de «Documentar».

Si l'espai reservat en l'Annex I no us és suficient, annexeu a la sol·licitud un document extra amb informació relativa a aquests punts.

En la pantalla de la tramitació telemàtica de «Criteris valorables quantificables».

El podeu consultar en l'apartat huité de la resolució.

En la tramitació telemàtica després d'emplenar la sol·licitud general se us demanaran com a «Criteris valorables quantificables».

Empleneu tots els ítems dels programes pels quals sol·liciteu subvenció.

En el «Títol» heu de posar el nom de l'entitat, excepte en la modalitat D que heu de posar el nom del projecte.

- Indiqueu la quantitat d'accions en l'apartat de Criteris valorables quantificables que us apareixerà en la tramitació telemàtica després de la sol·licitud general.

 

- Les accions indicades en Criteris valorables quantificables s'han d'explicar en el punt 1 de l'annex I, en l'apartat: «La informació referida a les activitats i el material de difusió i les pàgines web».

— 10 articles per pàgina
Mostrant 1 - 10 de 12 resultats

Informació d'anys anteriors