Visualització de contingut web

Cursos de valencià

Els centres de formació de persones adultes (FPA) sostinguts amb fons públics programen dins la seua oferta formativa anual de cursos per a la promoció del coneixement de la realitat lingüística i cultural valenciana i per a la preparació de les proves d'avaluació i acreditació de coneixements i ús del valencià.

Valencià A1

Els centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació, les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística i les universitats públiques valencianes, tenen competències per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, segons la Resolució de 8 de setembre de 2020 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Enllaç al procediment, on es pot consultar la Resolució per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 i la Resolució per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià. Correcció d'errades de la Resolució de 25 de novembre de 2020.

Annex II (sol·licitud d'autorització)

Annex III (acta final)

Altres cursos

La resta de cursos que s'ofereixen apareixen enumerats en la Resolució de 9 de juliol de 2019 entre els quals, els que corresponen als nivells de certificats oficials del Marc Europeu de Referència de les Llengües: bàsic A2, intermedis B1 i B2 i avançats C1 i C2.

A més a més, els centres de formació de persones adultes organitzen cursos de capacitació tècnica en llenguatges especialitzats dels àmbits de llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos, així com cursos i tallers destinats a la promoció i al coneixement de la cultura i del patrimoni valencians.

La relació de centres d'FPA es pot consultar en la guia de centres educatius.