Visualització de contingut web

OFICINA DE DEPÒSIT LEGAL

El Depòsit Legal de la Comunidat Valenciana té com a objectiu:

1. Recopilar, emmagatzemar i conservar, en els centres de conservació de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, les publicacions que constituïn el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital espanyol, a fi de preservar-lo i llegar-lo a les generacions futures, vetlar per la seua difusió i permetre l'accés per a garantir el dret d'accé s a la cultura, a la informació i a la investigació.

2. Recollir la informació necessària per a confeccionar les estadístiques oficials sobre el patrimoni de referència.

3. Descriure el conjunt de la producció bibliogràfica, sonora, visual, audiovisual i digital espanyola, a fi de difondre-la, i possibilitar l'intercanvi de dades amb altres agències o institucions bibliotecàries espanyoles i estrangeres.

4. Permetre l'accés i la consulta de les publicacions emmagatzemades, bé en les instal·lacions dels centres de conservació o bé a través de bases de dades en línia d'accés restringit i assegurar la seua correcta conservació.

Les oficines de Depòsit Legal de la Comunitat Valenciana depenen de les direccions territorials d'Alacant, Castelló i València de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, i estan coordinades per la Unitat de Depòsit Legal i Propietat Intel·lectual, integrada en el Servici del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Patrimoni Cultural.

Per a tramitar el Depòsit Legal i realitzar consultes, pot dirigir-se a les oficines provincials en horari de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h.

Actualment ha de sol·licitar-se cita prèvia a causa de la situació generada per l'evolució del coronavirus.

Adreça de les oficines provincials:

  •  València:C. Gregorio Gea, 14 - 46009 València. Tel. 961271311 / 961271318 - Cita prèvia (En el desplegable de servei cal triar l'opció "DIPÒSIT LEGAL I PROPIETAT INTEL·LECTUAL")
  •  Castelló: Avinguda del Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana.Tel. 012
  •  Alacant: Avda. de Aguilera, 1 - 2ª planta - 03007 Alacant, Tel. 96 593 67 91

La sol·licitud de número de Depòsit Legal, així com el depòsit posterior de l'obra, en el termini legalment establit, es realitzen per mitjà dels impresos oficials que es faciliten gratuïment en les oficines provincials o que es poden descarregar en esta pàgina. El subjecte obligat a sol·licitar i constituir el depòsit legal és l'editor o, si és el cas, el productor.

La sol·licitud del número de Depòsit Legal es realitza a través de l'imprés M1. L'entrega dels exemplars, en el termini màxim de 2 mesos a partir de la notificació del número, es realitza a través de l'imprés M5.

Els exemplars rebuts en les oficines de Depòsit Legal de la Comunitat Valenciana es destinaran als centres de conservació segü Biblioteca Nacional d'Espanya, Biblioteca Valenciana i organismes especialitzats (Institut Valencià de l'Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo MuñSuay i Institut Valencià de la Música).

Més Informació i impressos >>