Visualització de contingut web

CEPAFE- PROJECTES PEAFS

Centres Educatius Promotors de l'Actividad Física i l'Esport.

 La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, establix en l'article 3 com una línia general d'actuació de la Generalitat "implantar i desenrotllar programes esportius en l'edat escolar, amb especial atenció a l'exercici d'activitats extraescolars de caràcter recreatiu o competitiu en els centres docents com a garantia i mig de la formació integral dels jóvens".

A més, establix en l'article 34.2 que la Generalitat reconeixerà els centres que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre com a centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport.

El Pla Integral per a l'Activitat Física i l'Esport establix entre els seus objectius generals incrementar notablement el nostre nivell de pràctica esportiva i generalitzar l'esport en l'edat escolar. Així mateix figuren entre els seus objectius específics per a l'edat escolar: promoure la concepció de l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida saludable. Per a això, una de les seues mesures consistix a impulsar la creació del projecte d'esport, activitat física i salut-PEAFS  dins del projecte educatiu del centre, potenciant la figura del coordinador/a esportiu/a.

Des de la Generalitat ja es porten a terme diferents programes educatius i esportius per al foment de l'activitat física i l'esport, però donada la seua transcendència en el desenrotllament personal i social dels escolars, en la millora de la salut pública i considerant la creixent preocupació per l'increment del sedentarisme, sobrecàrrega i obesitat en els xiquets/as en edat escolar, el present programa perseguix, entre altres objectius, la formació en hàbits saludables i educació en valors, fomentant la pràctica de l'activitat física i l'esport amb l'ampliació del nombre d'escolars que la practiquen.

Per a ser considerat Centre Educatiu Promotor de l'Activitat Física i l'Esport (CEPAFE) te que desenvolupar-se en el centre un projecte d'esport, activitat física y salut-PEAFS, integrat en el Projecte Educatiu de centre.

 

GUIA informativa CEPAFE

Enllaç amb ajudes a centres educatius promotors de l'activitat  física i l'esport (CEPAFE) per a projectes PEAFS.

Bases reguladores ajudes projectes d'esport, activitat física i salut- PEAFS

RELACIÓ Centres CEPAFE

Vídeo Conseller 2021 reconeixement CEPAFE

 

Documents relacionats