Portada Normativa

Logo de la Dirección General de Deporte. Sección Normativa.

 

Normativa a exposició pública

INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana

 

Amb la finalitat de donar publicitat al projecte d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, s'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptadors des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

El text del projecte pot consultar-se en: 

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, del 07/07/2021 al 27/07/2021, ambdós inclusivament.

 

València, 20 de juliol de 2021