Visualització de contingut web

Llei de l'Esport

La Generalitat ostenta totes les competències que en matèria d'esports té reconegudes la Comunitat Valenciana en virtut de l'Estatut d'Autonomia i que, bàsicament, són les següents:

  • La promoció d'activitats esportives dirigides a tots els sectors de la societat.
  • El suport i tutela a l'associacionisme esportiu com a nucli bàsic de l'esport valencià.
  • La creació d'una infraestructura esportiva adequada per mitjà de la construcció d'una xarxa bàsica d'instal·lacions i equipaments que facilite i incremente la pràctica de l'esport.
  • La màxima representació oficial de l'esport de la Comunitat Valenciana.
  • Amb caràcter general, la Generalitat exercirà les funcions de coordinació de les administracions locals en matèria esportiva.

La Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu promocionar, coordinar i regular l'esport i l'activitat física en l'àmbit de les competències de la Generalitat.