Visualització de contingut web

Integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana estableix, entre unes altres, com a línies generals d'actuació de la Generalitat:

  • Promocionar l'esport per a tots i diversificar les accions i programes esportius en atenció a tots els sectors i àmbits socials, creant hàbits de vida saludables i millorant la qualitat de vida, el benestar i les relacions socials i familiars.
  • Atendre preferentment a l'esport i a l'activitat física dirigit als col·lectius amb especials necessitats de protecció.
  • Fomentar l'esport i l'activitat física de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial i de tots aquells altres col·lectius que precisen d'especial atenció.
  • Fomentar les accions per a la inclusió de les persones immigrants en les activitats esportives, des d'una perspectiva de respecte a la diversitat cultural, amb la finalitat de facilitar la seua integració, el coneixement i el respecte mutu amb el seu entorn de convivència.

La mateixa Llei també arreplega específicament el "esport per a la diversitat" en els articles 49 i 50, indicant que la Generalitat propiciarà l'oferta d'activitats i programes esportius amb respecte a la diversitat de les persones, en compliment del principi d'igualtat i no discriminació.

A fi de promocionar aquest objectiu d'integració i inclusió dels col·lectius més desfavorits i d'especial atenció per mitjà de l'activitat física i l'esport, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció general d'Esport, instrumenta un règim de subvencions que s'ajustarà als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la seua concessió.

Les subvencions estaran destinades a entitats esportives sense ànim de lucre legalment constituïdes, que realitzen programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.

Enllaç amb Ajudes