Visualització de contingut web

Eleccions federacions esportives de la Comunitat Valenciana

La Direcció General d'Esport, amb l'objecte de difondre la convocatòria, la transparència en el procés electoral i vetlar pel seu correcte desenrotllament, publicarà en esta pàgina web tots aquells documents que es consideren importants, per a garantir la informació necessària per a totes les persones interessades a participar en este procés electoral.
 
 
ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298 de 18.5.2018)
 

Relació de federacions esportives de la C.V.