Visualització de contingut web

Esport d'Elit

  • DECRET 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesure de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV 8784, de 8.4.2020).
  • ORDE de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 5513, de 16.5.2007).
  • Correcció d'errades de l'Ordre de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 5720, de 10.3.2008).
  • Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE 177, de 25.7.2007).
  • Ordre de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 6059, de 17.7.2009).
  • Decret 120/2014, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regula la concessió de la Medalla i Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu (DOCV 7321, de 21.7.2014).