Visualització de contingut web

Bloc Comú 2021

C. BLOC COMÚ 2021

QUINS ASPECTES FONAMENTALS HA DE CONEIXER L'ALUMNE QUAN S'INSCRIU

DOCUMENTACIÓ que es requereix:


Per a tots els Nivells:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Dades de domicili, correu electrònic i telèfon mòbil.
 • Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en E.S.O. o titulació equivalent a efectes acadèmics (per a Nivell I i II) o fotocòpia compulsada del títol de Batxiller (per a Nivell III).
 • Document acreditatiu de matrícula o preinscripció en un bloc especific de la modalitat esportiva i nivell corresponent.
 • Justificant d'abonament de la taxa del bloc comú. En el cas d'acollir-se a la reducció o exempció de taxes, presentar la documentació acreditativa que justifique aquesta bonificació o exempció.
 • Imprès emplenat de SOL·LICITUD de certificat de matricula en centre autoritzat a fi de sol·licitar la compensació d'àrees del bloc comú, (només quan la titulació acadèmica presentada ho permeta).

Per a Nivell II i III:

 • Certificat o Diploma de superació de la formació d'entrenador esportiu de Nivell I (per a accedir a Nivell II) o de Nivell II (per a accedir a Nivell III) en període transitori i en la mateixa modalitat o especialitat esportiva de l'acció formativa a la qual s'incorporen. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.

TAXES

Nivell I

 

Nivell II

 

Nivell III

 

 

 

 

 

66,40€

 

96,40€

 

108,24€

 

Taxes per actitivitas de formació esportiva (Imprès 9658 - Cursos d'entrenadors esportius). Conforme s'estableix en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30.12.2017); Capítol V.

EXEMPCIONS i BONIFICACIONS

 

CAMPUS VIRTUAL E-FORMACIÓ (Escola de l'Esport)

CALENDARI Bloc Comú

INICI Oficial del curs i periode lectiu

 • Inici: dimecres, 1 de setembre de 2021.
 • Periode lectiu: entre l'1 de setembre i el 18 de novembre de 2021.

 

EXÀMENS (Convocatòria Ordinària i Extraordinària)

Per a TOTS els nivells: I, II i III

 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 20 de novembre de 2021, horari de matí, 9.00 h.
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 17 de desembre de 2021, horari de vesprada, 17.00 h.

Lloc i seu:

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Gascó Oliag, 3 - València

 • En existir dues convocatòries, la possibilitat d'ajornament o canvi de data NO ÉS POSSIBLE, per la qual és important planificar prèviament l'agenda personal o professional de l'alumne

 

NOTA Final

La nota final en el Bloc Comú s'establix de la manera següent:

 • Examen presencial: 65%
 • Qüestionaris: 20%
 • Jornada Presencial: 10%
 • Fòrum avaluable/tasca: 5%

 

Jornada PRESENCIAL

 

Com a complement al desenvolupament del curs es celebra una jornada presencial en HORARI de MATÍ on assistiran els professors de les distintes àrees.

 • L'objetiu és plantejar als distints professors qüestions relacionades amb els continguts de les àrees del curs i nivell.

 • L'assistència a la jornada és AVALUABLE per a la nota final del curs.

 • Dates:
  - Alumnes de Nivell I: dissabte, 30 d'octubre de 2021.
  - Lloc i seu: Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
                       Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
                       Carrer Gascó Oliag, 3 - València

     

      - Alumnes de Nivell II i III: 2 jornades presencials.

 • (1) Inicial: dissabte, 25 de setembre de 2021.
 • (2) Final: dissabte, 6 de novembre de 2021.

      - Lloc i seu: Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
                           Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
                           Carrer Gascó Oliag, 3 - València