Logo FSE

T'interessa

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Perquè la teua experiència es valora.

Concepte del procediment

Conjunt d'actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Què pot obtindre en el procediment?

En un procediment de reconeixement de l'experiència laboral es reconeixen Unitats de Competència Professional, estes unitats estan relacionades amb activitats professionals que li resultaran familiars per la seua experiencia laboral.

Qual és el resultat?

Finalment se li donarà un document oficial que acredite quines Unitats de Competència té adquirides, si finalment té les mateixes que configuren un Certificat de Professionalitat vosté podrà sol·licitar-ho i nosaltres li orientarem com fer-ho.

Si preferix reprendre estudis de formació professional i vol cursar un Cicle Formatiu podrà convalidar una sèrie de mòduls professionals d'eixe cicle. És important recordar que per a cursar un Cicle Formatiu de grau mitjà és necessari tindre el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. I per als de grau superior el Batxillerat o equivalent. En qualsevol cas els assessors i els avaluadors li orientaran segons els seus interessos

A qui va dirigit

Ciutadans de nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta de familiar de ciutadà de la Unió o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

Amb 20 anys complits per a qualificacions de nivell 2 i 3 i 18 anys per a qualificacions de nivell 1.

Amb experiència laboral i/o formació no formal en les qualificacions convocades.

Fases del procediment

Inscripció

El procediment comença amb la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Es convoca el reconeixement i acreditació d'unes unitats de competència concretes, corresponents a una determinada qualificació professional.

La convocatòria establix un termini per a presentar les sol·licituds de manera on line i la documentació corresponent.

Assessorament

En la fase d'assessorament li ajudaran a ordenar tota la seua experiència i la seua formació i valoraran si es correspon amb les unitats de competència convocades.

Esta fase té com a finalitat analitzar les activitats professionals prèvies del candidat i el resultat d'un test d'autoavaluació, per a identificar la correspondència dels seus aprenentatges amb les unitats de competència que serien més idònies als efectes de sol·licitar la seua acreditació, així com proporcionar al candidat el suport necessari durant el procés.

Avaluació

En esta fase es comprovarà a través de l'anàlisi de l'expedient generat en la fase d'assessorament, d'entrevistes professionals, simulacions professionals o tècniques semblants, si realment el que vosté ha aprés per experiència laboral permet reconéixer que té adquirides determinades unitats de competencia professional.

L'avaluador ha de comprovar que efectivament la seua experiència laboral i la seua formació li ha permés adquirir les distintes unitats de competència, utilitzant una sèrie d'instruments (Guia d'Evidències i Qüestionari d'Autoavaluació principalment) que li ajudaren a fer-ho de forma objectiva.

Fase d'acreditació

Una vegada finalitzada l'avaluació, la comissió remitent la documentació al Servici Gestió de la formació i qualificació professional, qui emetrà un Certificat de les Unitats obtingudes pel candidat. Amb esta acreditació i les orientacions rebudes per l'avaluador vosté decidirà, si és el cas, sol·licitar un Certificat de Professionalitat, sol·licitar la matrícula en un Cicle Formatiu o qualsevol altra que siga del seu interés.

Si vol saber mes