T'interessa

INSTITUT VALENCIÀ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (IVQP)

*Què és una qualificació professional?

És el conjunt de competències (coneixements i capacitats) vàlides per a l'exercici d'una activitat professional que poden adquirir-se a través de la formació o de l'experiència laboral. Cada qualificació s'organitza en unitats de competència.

 

*Què és una Unitat de Competència?

Per a definir una professió, cal detallar les tasques comporta. El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals les detalla d'una manera oficial i els dona aquest nom tan oficial també: unitats de competència

-OFERTA FORMATIVA COMUNITAT VALENCIANA CURS 2021-2022 (enllaç)

 

*Què és EL PROGRAMA ACREDITA?

Integrat dins de la Xarxa Novigi, l'objectiu del Programa Acredita és l'impuls i el reconeixement de la labor dels centres educatius i del professorat que participen en la acreditació de la competencia professional. Està inclòs en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) dins del fons Next Generation. La peça angular del programa és el Procediment d'Avaluació i Acreditació de la Competència (PAAC).

 

*Què és EL PAAC?

És un conjunt d'actuacions dirigides a avaluar i reconèixer les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Té dues modalitats: convocatòries ordinàries per a col·lectiu específics i la convocatòria permanent (PAACP) 

Si voleu saber més podeu veure:

 • Vídeo. Presentació del programa Acredita:

 

 • Video. Taula rodona sobre el programa Acredita amb diversos sectors implicats:

 

 

 

CONVOCATÒRIA PERMANENT. CANDIDATS I CANDIDATES

CONVOCATÒRIA PERMANENT

INFORMACIÓ PER A CANDIDATS I CANDIDATES

Des d'abril  de 2021 s'obri un procediment permanent (accés a la resolució) que està referit a la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional de la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

*A QUI POT INTERESSAR?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulacióla Generalitat Valenciana ha convocat un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals en el qual es pot obtindre, després d'unes proves concretes, una acreditació amb validesa en tot el territori nacional.

 • Si vas abandonar els estudis per a incorporar-te en el món laboral i has aprés una professió al teu lloc de treball.
 • Si has realitzat activitats no remunerades que t'han permés adquirir competències del món laboral o
 • T'has format por vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d'acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

 

 

 

*PROCEDIMENT

L'acreditació de competències és un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides por experiència laboral o vies no formals de formació, amb l'avaluació prèvia d'aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de Professionalitat.

Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d'avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de Professionalitat

 

*VULL PARTICIPAR

A. Recordeu que...

Aquest procediment es dirigeix a persones residents a la Comunitat Valenciana amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol família professional que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

 

B. Comproveu abans que... 

-Requisits necessaris (ací)

Hi ha qüestionaris d'autoavaluació Nueva ventana (no vinculants) perquè pugueu identificar si reuniu o no el nivell de coneixements i capacitats exigits.

-Centres i comissions totals.

La relació de comissions pot variar. En un moment determinat esta llista és la que podreu trobar en l'última resolució de la DGFP amb les possibles variacions aparegudes en posteriors actualitzacións a esta. A més, les comissions poden trobar-se temporalment desactivades per motius diversos.

*Text de la resolució de 06 de juliol de 2023 Annex I: centres amb les seues comissions Annex II: comissions per família amb integrants Annex IIb: comissions per família

*Text de l'actualització del 19/07/2023  

-Centres i comissions per zona disponibles:

1)Aneu a la sol·licitud en línia d'inscripció (ací)

2)Aneu a l'apartat “Sol·licita”.

3)Seleccioneu:

   3.1) Col·lectiu

   3.2) Família Professional

Si sou de la família de SEA (Seguretat i Medi Ambient) abans de triar seu heu de consultar el document Comissions_SEA

Si sou de les famílies d’HOT (Hoteleria i Turisme) abans de triar seu heu de consultar el document Comissions_HOT

   3.3) Comarca

No coneixeu del tot bé les nostres comarques? Cap problema! Les Corts Valencianes han col·laborat amb l'Institut Cartogràfic Valencià per a l'edició i difusió del nou mapa comarcal. En esta pàgina podeu descarregar-vos l'arxiu en format PDF.

   3.4) Seu

En funció dels valors triats apareixeran les seus amb Comissions actives en el moment de la seua inscripció.

C. Inscriviu-vos al procés... 

Sol·licitud en línea d'inscripció o Formulari d'inscripció (ací)

 

D. Comproveu que... 

Si s'heu equivocat en l'emplenament de la sol·licitud i en voleu fer una de nova, heu d'anul·lar la primera. Per a això, telefoneu al 960038618 i sol·liciteu l'anul·lació de la vostra inscripció

Si se n'adoneu de què hi ha un error en les dades personals introduïdes al formulari, telefoneu al 960038618 i sol·liciteu  la correcció de dades.

 

*FASES DEL PROCÉS

El procediment consisteix en passar una fase en la qual t'orienten sobre el procés, una altra fase en la qual t'assessoren per a definir d'una manera oficial la teua experiència relacionada amb una tasca o unitat de competència, i una última fase en la qual avaluen la pràctica i els coneixements que posseeixes en relació con  aquesta.

 

 

 

 

*QUI SÓN ELS ASSESSORS/S'i AVALUADORS/ES 

Són experts/es en el sector professional o professors o formadors de FP que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats/des per a aquesta tasca.

 

*DOCUMENTACIÓ QUE NECESSITARÉ

 

*TAXES

Fase d'Assessorament

Quan?

Si estàs participant en el procediment de Reconeixement de la Competència Professional Permanent de la Comunitat Valenciana i la persona assessora que t'han assignat t'ha comunicat que pots seguir en la seu i t'ha fet una proposta d'Unitats de Competència, ara has d'abonar la taxa corresponent a la fase d'assessorament i presentar-la en la següent entrevista amb l'assessor.

Com?

Cal abonar una taxa única. Consulteu al formulari de pagament

 

Fase avaluació

Quan?

Si ha finalitzat la fase d'assessorament, li hauran entregat la comunicació de quines Unitats de Competència han sigut assessorades i en quines d'elles l'assessor/a considera que han de passar a avaluació.

Com?

Emplenar i imprimir el formulari de sol·licitud de participació en la fase d'avaluació Punxeu ací

Abonar la taxa corresponent per cada UC sol·licitada i imprimir el document justificatiu del pagament o en el seu cas, aportar el document justificatiu de trobar-se en situació d'exempció del pagament de la taxa o de minoració d'aquesta. Consulteu al formulari de pagament

 • Si ha sigut proposat/a per a passar a la següent fase en alguna UC, presentarà aquests documents quan li cite la persona avaluadora per correu electrònic a la primera entrevista de l'avaluació.
 • Si no ha sigut proposat en cap UC i vol continuar en la següent fase, haurà de presentar els citats documents en la seu corresponent a l'atenció del President o Presidenta de la comissió i esperar a ser citat/per correu electrònic.

 

Per a qualsevol de les dues fases

Quantitat

Les quantitats per a una o l'altra fase es poden saber accedint al formulari comú. Consulteu el formulari de pagament

Exempcions o minoracions

 • Subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos. L'antiguitat de tres mesos es computarà des del moment d'inscripció com a demandant d'ocupació fins al moment de pagament de les taxes. Per tal de conèixer la reducció: consulteu el formulari de pagament.
 • Tenen dret a bonificació les persones discapacitades amb un grau de discapacitat determinat. Per tal de conèixer el grau i la reducció:  consulteu el formulari de pagament.

Formulari de pagament

9775 - TAXA PER INSCRIPCIÓ AL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

En el següent enllaç podeu trobar ajuda per a emplenar l'imprés: Punxeu ací

 

*OBLIGACIONS DE LES PERSONES CANDIDATES

En aquest procediment les persones assessores i avaluadores, estan per a ajudar-lo i per a facilitar-li la seua participació en aquest, però són moltes les persones que sol·liciten acreditar la seua competència professional i en alguns casos depèn d'aquesta acreditació la permanència o l'accés a l'ocupació. A més la normativa estableix uns terminis màxims que hem de complir per a tancar els expedients oberts en inscriure's.

És per tot això que les persones sol·licitants en inscriure's en el PAACP adquireixen unes obligacions, que en cas de no poder complir, han de sol·licitar l'anul·lació de la inscripció i tornar a inscriure's en el moment que puguen complir-les.

Les citades obligacions són les següents:

 • Compliment dels requisits de participació (edat, residència i experiència laboral o formació no formal mínima)
 • Traslladar correctament en la sol·licitud el telèfon i el correu de contacte i a partir de la remissió d'aquesta, estar pendent d'aquests mitjans per a atendre les instruccions del personal assessor o avaluador assignat.
 • Ajustar-se a l'horari d'atenció preferent de la persona assessora o avaluadora assignada, excepte causa justificada que s'ha de comunicar i justificar.
 • La participació de les persones candidates, presencial o telemàtica, a les entrevistes d'assessorament i avaluació, contrastos directes i proves d'avaluació, individuals o col·lectives, són de caràcter obligatori. En cas que la persona candidata no poguera comparéixer, haurà de justificar la seua absència, davant la persona assessora o avaluadora assignada, prèviament o com a màxim el dia hàbil següent a l'absència.

En el cas de no complir aquestes obligacions i pels motius exposats anteriorment es proposarà l'exclusió de la persona candidata, que com s'ha indicat podrà tornar-se a inscriure en el moment que estiga en condició de complir aquestes obligacions.

 

*TINC DUBTES

Si teniu cap dubte,  problema o  desitgeu vos siga retornada una taxa,  el servei competent per a gestionar aquest procediment és l' Institut Valencià de Qualificacions Professionals. Podeu telefonar al número 960038618 o enviar un correu a acredita@gva.es.

conceptes bàsics

*INSCRIURE'M AL PROCÉS

Polseu...