T'interessa

NORMATIVA AUTONÒMICA. FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL. Obtenció de títols i mòduls professionals.

NORMATIVA AUTONÒMICA. FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL. Obtenció de títols i mòduls professionals.

Disposicions D.O.C.V.
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015 , de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 08-07-2016
RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2014 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 21-10-2014
ORDE de 29 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i tècnic superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. 13-02-2008
ORDE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual es regulen els programas de Qualificació Professional Inicial en la Comunitat Valenciana. 23-06-2008
ORDE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual es regula l'oferta parcial de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la Comunitat Valenciana i s'establix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. 16-07-2008
ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. 31-07-2008
DECRET 115/2008, d'1 d'agost del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 05-08-2008
ORDE de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Profsesional Inicial del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana. 31-03-2009