Període de programació 2014-2020

Període de programació 2014-2020

Per al període 2014-2020, la situació socioeconòmica espanyola, la consecució dels objectius d'Europa 2020, en línia amb el Programa Nacional de Reformes, i el principi de concentració temàtica, són els elements essencials per a definir la programació. Això suposa un major esforç en les àrees clau, centrades en menor nombre de prioritats, en funció del nivell de desenvolupament de les regions i seguint les Recomanacions específiques per a Espanya. A Espanya, per al període 2014-2020, totes les regions, excepte Extremadura, se situen entre les regions més desenvolupades o en transició, que són les obligades a major concentració en la programació. Això farà que el perfil inversor, especialment en el cas del Fons FEDER, de les regions espanyoles canvie substancialment en aquest període, amb un major èmfasi en els objectius temàtics 1, 2, 3 i 4, en línia amb les prioritats de la UE 2020.

En el cas del FSE, el principal repte és la lluita contra la desocupació, especialment la desocupació juvenil, amb el suport de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Així mateix, donarà suport a actuacions relacionades amb la formació del capital humà, la inclusió social i la lluita contra la pobresa, en línia amb l'estratègia plantejada en el període 2007-2013. En aquest sentit, seguint el principi de concentració temàtica, almenys el 20% dels recursos del FSE es destinaran a la inclusió social i lluita contra la pobresa.

En el període 2014-2020, la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90% de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.