Intruccions de justicació de les ajudes anys anteriors

Ves enrere Instruccions justificació ajudes 2014

Instruccions justificació ajudes 2014

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS DELS GASTOS DERIVATS D'AJUDES I BEQUES CONCEDIDES A L'AMPARO DE L'ORDE 79/2013, DE 30 DE JULIOL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT (Pulse para descargar el documento)

 

IMPORTANT

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR CORRECTAMENT LA SOL.LICITUD

 

1. Abans d'omplir la sol.licitud és aconsellable:

a. Omplir o escanejar, si és el cas, tots els documents que s'han d'adjuntar i guardar-los en un fitxer.

b. Triar un codi UNESCO en l'enllaç següent: Relació de Codis UNESCO

 

2. Omplir la sol.licitud:

a. En l'apartat de documentació a aportar, marque només els documents que efectivament adjunte.

b. Pressione l'opció d'enviar (la dita acció no implica l'enviament telemàtic de la sol.licitud, sinó que indica que la sol.licitud ha finalitzat correctament i que pot continuar amb la resta de la tramitació).

c. En este pas del procediment disposa del termini de 20 dies per a completar o fer les modificacions que considere oportunes. Per a la qual cosa, haurà d'anotar el número de sessió que el programa li proporciona.

 

3. Adjunte cada un dels documents establits per a cada ajuda que haja marcat en la sol.licitud.

 

4. Envie el tràmit: si no realitza este pas, els documents no quedaran adjunts.

 

5. S'obrirà una finestra on apareixen dos opcions:

Per a aquells tràmits que s'estiguen realitzant Sense firma digital:

A. Recorde que ha d'imprimir la sol.licitud.

B. Ha de firmar-la i enviar-la en els terminis i als llocs que s'establixen en cada annex de la convocatòria.

C. Imprimisca el justificant d'enviament

Per a aquells tràmits que s'estiguen realitzant Amb firma digital:

D. Impressió del justificant: imprimisca un resum de la sol.licitud amb les dades del registre