D.1) Investigadors doctors d'excel·lència (CIDEGENT)

Ves enrere I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2020

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2020

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2020

CONVOCATÒRIA

 

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds Del 13-01-20 al 31-01-20
 Esmena  
 Resolució de concessió 15-09-20

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

  • c) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació, que haurà d'incloure una explicació de les activitats que es preveu desenvolupar durant la durada del contracte i en el centre de destinació. (Opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document normalitzat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)
  • d) Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiari. (Opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document esmentat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)
  • e) Pressupost de despeses del projecte desglossat per conceptes amb les previsions per a totes les anualitats de durada del projecte.
  • f) Còpia dels documents acreditatius que la persona sol·licitant compleix almenys un dels requisits de l'apartat segon d'aquest annex.
  • g) Quan la persona sol·licitant al·legue a l'efecte de l'avaluació la condició de retorn, haurà de presentar una memòria explicativa sobre les circumstàncies d'arrelament previ a la Comunitat
  • h) Si escau, còpia dels documents acreditatius de les circumstàncies explicades en la memòria de l'apartat anterior.
  • i) Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

 

ESMENA

  • Annex

INADMISSIÓ

RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS DE 2020

 

PLA DE CONTROL

Pla de Control de les subvencions del programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla GenT) (publicat el 06-05-2021)