D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2022

Ves enrere D.2) Doctors amb experiencia internacional (CDEIGENT)

D.2) Doctors amb experiencia internacional (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2022

CDEIGENT 2022

 

 

CONVOCATÒRIA

NOU!

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat – 961970801 ; politica_cientifica@gva.es 

  

 

 Termini presentació sol·licituds Del 07-01-2022 al 27-01-2022
 Esmena i Inadmissió Del 11-03-2022 al 25-03-2022 
 En procés d'avaulació 30-03-2022
 Resolució de concessió provisional 27-06-2022
 Resolució de concessió definitiva 31-08-2022

 

 

Anar a Esmena i inadmissió Anar a Resolucions Anar a Documents de Seguiment Anar a Justificació Anar a Plá de Control

 

 

 1. MODEL DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ (formulari de signatura pel representant legal de l'entitat en matèria d'investigació )
 2. DOCUMENTS A PRESENTAR AL COSTAT DE LA SOL·LICITUD
  1. Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció legal d'aquesta.
  2. Curriculum vitae de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la capacitat de lideratge de projectes (format lliure).
  3. Còpia dels documents que acrediten que la persona sol·licitant ha efectuat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període total de dos anys.
  4. Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds o, si és el cas, declaració responsable de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social espanyola.
  5. Aval de l'investigador responsable del grup d'investigació de referència en el qual s'integrarà.
  6. Historial científic del grup d'investigació en el qual s'integrarà.
  7. Si és el cas, llista dels membres del grup d'investigació que no s'han indicat en la sol·licitud per superar el nombre de línies disponibles.
  8. En cas que el grup d'investigació no es trobe actualment finançat pel programa Prometeu, haurà de presentar una memòria justificativa del fet que el grup reuneix, en el moment de la presentació de sol·licituds, els requisits per a constituir-se, segons les bases reguladores vigents en les subvencions del programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. Així mateix, s'haurà de presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria esmentada.

A l'efecte del que disposa l'article 14.3 de l'ordre de bases, el currículum de la persona sol·licitant i l'historial científic del grup d'investigació es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

 

 

- Per al cas de ser necessari per demostrar que el grup compleix els requisits vigents de les subvencions del Programa Prometeu:

 

TAULES DE CITES MUNDIALS

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

 

 

 

ESMENA I INADMISSIÓ

 

RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS

 

 

PLA DE CONTROL